12 Ιουλίου 2013 – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Inspiring Science – Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools» (αριθμός συμβολαίου: 325123), το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα για τη συμμετοχή τους σε Ενότητες Εργασίας του έργου, με χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο Τμημάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα πεδία Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα πεδία Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου proficiency)
 4. Άριστη γνώση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού (JQuery, PHP, JSON, MySQL, XML, AJAX, Javascript, HTML 5.0, CSS)
 5. Άριστη Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με την συγγραφή Τεχνικών Παραδοτέων σχεδίασης και ελέγχου ανάπτυξης λογισμικού
 6. Προϋπηρεσία σε έργα ανάπτυξης λογισμικού

Επιθυμητά προσόντα:

 1. Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με διεθνή πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών (IEEE LOM, IMS LTI) και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης
 2. Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με μεθόδους και πρωτόκολλα διάθεσης μεταδεδομένων (OAI-PMH, SPI, SQI)

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

 1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Αγγλική Γλώσσα)
 2. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

12 Ιουλίου 2013 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Παράταση έως 16 Σεπτεμβρίου 2013)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2013). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Ηλεκτρονική Μάθηση,
 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα, και
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα.

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 1 Μαρτίου έως και τις 12 Ιουλίου 16 Σεπτεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/aristyllos/. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση και υπογραφή της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.ds.unipi.gr/documents/.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχηματικά.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία κατευθύνσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://msc.ds.unipi.gr/).
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dsserv(-at-)unipi(-dot-)gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

12 Ιουλίου 2013 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Παράταση έως 16 Σεπτεμβρίου 2013)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2013). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, και
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 1 Μαρτίου έως και τις 12 Ιουλίου 16 Σεπτεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/aristyllos/. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση και υπογραφή της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://temsec.ds.unipi.gr/documents/.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχηματικά.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία κατευθύνσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://temsec.ds.unipi.gr/).
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_temsec(-at-)unipi(-dot-)gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

12 Ιουλίου 2013 – Βράβευση ερευνητικής ομάδας Tμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε Διεθνές Συνέδριο

Μέλη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχαν στο 22ο συνέδριο Future Networks and Mobile Summit, το οποίο διεξήχθη στη Λισαβόνα, Πορτογαλία, στο διάστημα 3 – 5 Ιουλίου 2013. Μέρος της παρουσίας σχετιζόταν με το ερευνητικό έργο iCore (Internet Connected Objects for Reconfigurable Eco-systems), το οποίο αναπτύσει γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies) για το Internet of Things (IoT). Στα πλαίσια του έργου, ομάδα του Τμήματος, ανέπτυξε και παρουσίασε υλοποιημένο πρωτότυπο σύστημα υποβοηθούμενης διαβίωσης (ambient assisted living) σε συνδυασμό με στοιχεία πρωτότυπου συστήματος έξυπνης πόλης. Η όλη προσπάθεια τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης επίδειξης (best demonstration stand award).

Η ομάδα αποτελείτο από τους:

 • Δημήτρη Κελαιδώνη (υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος, απόφοιτο του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Δικτυοκεντρικά Συστήματα”),
 • Βασίλη Φωτεινό (υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος, απόφοιτο του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Δικτυοκεντρικά Συστήματα”),
 • Γιώργο Πούλιο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ “Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων”, κατεύθυνση “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων”)
 • Αλέξανδρο Αντζουλάτο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”)
 • Πέτρο Μωράκο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”, κατεύθυνση “Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα”)
 • Δρ Παναγιώτη Βλαχέα (μεταδιδάκτορα ερευνητή Τμήματος)
 • Επικ. Καθηγ. Βέρα Σταυρουλάκη
 • Καθηγ. Παναγιώτη Δεμέστιχα

Επιπλέον, το άρθρο με τίτλο “A Cognitive Management Framework for Service Provisioning in the Internet of things”, με συγγραφείς τους Βασίλη Φωτεινό, Δημήτρη Κελαϊδώνη, Γιώργο Πούλιο, Παναγιώτη Βλαχέα, Βέρα Σταυρουλάκη και Παναγιώτη Δεμέστιχα τιμήθηκε με το βραβείο της δεύτερης καλύτερης δημοσίευσης του συνεδρίου.

Υλικό και φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ.

12 Ιουλίου 2013 – Συμμετοχή ομάδας του τμήματος στα Bell Labs Open Days 2013

Ομάδα του εργαστηρίου Telecommunications Networks and integrated Services (TNS) του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελούμενη από τους Δρ. Κώστα Τσαγκάρη και τον Γιώργο Πούλιο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»), συμμετείχε στην επίδειξη πρωτότυπου συστήματος στα πλαίσια των Bell Labs Open Days 2013 που διεξήχθησαν στο Παρίσι, Γαλλίας, στο διάστημα 18 – 20 Ιουνίου 2013. Συμμετοχή στην ανάπτυξη των συστημάτων είχε και ο Νικόλαος Κουτσούρης, ενώ η όλη προσπάθεια διεξήχθη υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Καθηγ. Παναγιώτη Δεμέστιχα.

Το πρωτότυπο σύστημα, του οποίου έγινε η επίδειξη, περιλαμβάνει λογισμικό για το συντονισμό (coordination) αυτόνομων λειτουργιών σε αυτό-οργανούμενα δίκτυα LTE (LTE Self-Organizing Networks) και σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την παραπάνω ομάδα σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες των Alcatel-Lucent Bell Labs France και Orange Labs, France, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου UniverSelf το οποίο στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη σύστημα αυτόνομης διαχείρισης μελλοντικών δικτύων και υπηρεσιών.

Η επιλογή για την επίδειξη στα πλαίσια του εν λόγω γεγονότος έγινε μέσα από διαδικασία κρίσης από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Alcatel Lucent Bell Labs.

Τα Bell Labs Open Days 2013 θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό και ευρέως γνωστό γεγονός τεχνολογίας και καινοτομίας όπου επιλέγονται και παρουσιάζονται τελευταία επιτεύγματα τεχνολογίας και καινοτομίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών. Το γεγονός συγκεντρώνει πλήθος συμμετεχόντων τόσο από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, αλλά και κυρίως από παρόχους, κατασκευαστές και μικρότερους επιχειρηματικούς φορείς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων.