Διοικητική Δομή Τμήματος

Εκτύπωση

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και από εκπροσώπους των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν επίσης εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και από εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων ανά διετία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την διετία 2015-17:
Πρόεδρος του Tμήματος είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης.

Επιτροπές

Στο Τμήμα έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Τμήματος Πρόεδρος Επιτροπής
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες» Γεώργιος Βασιλακόπουλος,

Καθηγητής,
Διευθυντής ΠΜΣ
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονική Μάθηση» Συμεών Ρετάλης,

Καθηγητής,
Διευθυντής ΠΜΣ
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα» Αγγελική Αλεξίου,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Διευθύντρια ΠΜΣ
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» Χρήστος Ξενάκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Διευθυντής ΠΜΣ
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» Γεώργιος Ευθύμογλου,

Καθηγητής,
Διευθυντής ΠΜΣ
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ECTS Αθανάσιος Κανάτας,

Καθηγητής
Επιτροπή Οργάνωσης και Εποπτείας Εργαστηρίων, Υποδομών και Προμηθειών Σωκράτης Κάτσικας,

Καθηγητής
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής Ανδριάνα Πρέντζα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Γεώργιος Βούρος,

Καθηγητής
Επιτροπή Επιστημονικών Σχέσεων Απόστολος Μηλιώνης – Υπεύθυνος Προγράμματος ERASMUS,

Επίκουρος Καθηγητής
Επιτροπή Κατατάξεων Τμήματος Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης,

Καθηγητής