Συχνές Ερωτήσεις

1. Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το πρώτο μου πτυχίο;

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώςπαρέχει όλες τις αναγκαίες γνώσεις στους φοιτητές του προκειμένου, ως πτυχιούχοι, να μπορούν να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις προκλήσεις της άκρως ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ψηφιακής εποχής μας. Οι φοιτητές μας διδάσκονται βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την ανάπτυξη και διαχείριση επιλεγμένων σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, γεγονός το οποίο εγγυάται επιτυχία στην επαγγελματική και/ή ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, στους αποφοίτους μας παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω εξειδίκευσης μέσω των δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρει το Τμήμα.

2. Ποια είναι η διάρκεια σπουδών στο Π.Π.Σ. του Τμήματος;

Το ΠΠΣ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων και αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

3. Μπορώ να επιλέξω κατεύθυνση σπουδών στο Π.Π.Σ. του Τμήματος;

Ναι. Το Π.Π.Σ. του Τμήματος διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

 • Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ)
 • Κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ)
 • Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ)
 • Οριζόντια Κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ)
 • Οριζόντια Κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα» (ΠΔΙ)

Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει μία κατεύθυνση από το 5ο εξάμηνο των σπουδών του.

4. Ποια μαθήματα θα διδαχθώ στο Π.Π.Σ. του Τμήματος;

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Π.Π.Σ. του Τμήματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Γενικά μαθήματα κορμού – Είναι υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους φοιτητές του Π.Π.Σ.
 • Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής κατεύθυνσης – Είναι υποχρεωτικά μαθήματα για τους φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του Π.Π.Σ.
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής κατεύθυνσης – Είναι μαθήματα που προσφέρονται στους φοιτητές κάθε κατεύθυνσης του Π.Π.Σ. ανά εξάμηνο σπουδών και από τα οποία υποχρεούνται να επιλέξουν

Σύμφωνα με το νόμο, το Π.Π.Σ. του Τμήματος μπορεί να τροποποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το Τμήμα αξιοποιεί αυτή τη δυνατότητα σύμφωνα με τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά εργασίας και τις εξελίξεις της επιστήμης. Το τρέχον Π.Π.Σ. του Τμήματος έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ιστοτόπου του Τμήματος.

5. Ποια είναι τα μέλη του Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος;

Στο Τμήμα υπηρετούν σήμερα 23 μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές) που θεραπεύουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε επιλεγμένα πεδία των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών. Ενδεικτικά γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι τα ακόλουθα: Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού, Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων, Συστήματα Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού, Ευφυή Συστήματα Πολυμέσων, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Ευφυή Δίκτυα, Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, Δορυφορικές και Ασύρματες Επικοινωνίες, Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης, Συστήματα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στον Παγκόσμιο Ιστό.

6. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικοί μέθοδοι στη διδασκαλία των μαθημάτων;

Στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού του ακαδημαϊκού σχεδιασμού, το Τμήμα χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους που αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, όλα τα μαθήματα υποστηρίζονται από εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ. eClass, Moodle) που δημιουργούν το κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον τόσο για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων όσο και για τη μελέτη και άσκηση των φοιτητών. Μέσω των εργαλείων αυτών, υποβοηθείται το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος στην οργάνωση και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. σημειώσεις διδασκαλίας, διαφάνειες διαλέξεων, φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις) μέσω του διαδικτύου και στον εμπλουτισμό του υλικού αυτού με πολυμεσικές παρουσιάσεις. Επίσης μέσω του διαδικτύου, οι φοιτητές μας έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που είναι κατάλληλα σχεδιασμένο να υποστηρίζει την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

7. Διαθέτει το Τμήμα επαρκείς εργαστηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την πρακτική άσκηση των φοιτητών;

Το Τμήμα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Ανδρούτσου 150. Στο κτίριο αυτό λειτουργούν έξι (6) εργαστήρια χωρητικότητας περίπου εκατόν εξήντα (160) θέσεων εργασίας τα οποία λειτουργούν όλες τις ημέρες και ώρες για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) ο οποίος εμπλουτίζεται και/ή αναβαθμίζεται διαρκώς.

8. Τι επαγγελματικές προοπτικές παρέχονται στους αποφοίτους του Τμήματος;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προϋποθέσεις απόκτησης «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Ικανότητας» στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική)

9. Προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές από το Τμήμα;

Το Τμήμα προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

 • Το Π.Μ.Σ. “Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (MSc in Information Systems and Services) (Α.Π. 20184240, ΦΕΚ 3273/Β’ /8-8-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
  • Κατεύθυνση 1η: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
  • Κατεύθυνση 2η: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
  • Κατεύθυνση 3η: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)
 • Το Π.Μ.Σ. “Ηλεκτρονική Μάθηση” (MSc in e-Learning) (Α.Π. 20183530, ΦΕΚ 2505/Β’ /29-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα” (MSc in Digital Communications and Networks) (Α.Π. 20183531, ΦΕΚ 2398/Β’ /22-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (MSc in Digital Systems Security) (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” (ΜSc in Technoeconomic Management of Telecommunication Systems) (Α.Π. 20183533, ΦΕΚ 2463/Β’ /27-6-2018), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Law and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Π.Μ.Σ. “Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών” (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 3047/22.07.2020/τ.Β’), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.
 • Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων συμμετέχει στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική». Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και το ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (ΦΕΚ 2924/ Β’ / 12-07-2017).

Επιπλέον, το Τμήμα προσφέρει ευκαιρίες εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.