Καλώς ήρθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Law and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’, ΦΕΚ: 3967/17.09.2020/τ.Β’).

Η χρονική διάρκεια του διεπιστημονικού – διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξ αυτών, τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων ανά εξάμηνο και σειρά προσκεκλημένων διαλέξεων, ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους μέσω του προγράμματος LLP Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες: [α] είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα, [β] είτε μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σεμιναριακά Μαθήματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης (certification)

Στοχεύοντας στην ακόμη υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» στην αγορά εργασίας και αναγνωρίζοντας τη θετική άποψη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε κατόχους επιλεγμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών, θα προσφερθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σεμιναριακά μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης (certification) ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O. Executives), σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17024 και την κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη και αναγνώριση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων.
Το κόστος των σεμιναρίων αυτών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που καταβάλουν τέλη φοίτησης, θα καλύπτεται εν όλω από τα έσοδα του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς, θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλό κόστος εξέτασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ενδεχομένως επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη της ως άνω πιστοποίησης, σε επιλεγμένο συνεργαζόμενο φορέα διαπιστευμένο (accredited) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).