Έντυπα Επικοινωνίας

Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Π.Μ.Σ. Τμήματος

Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»

Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση»

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»

Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Π.Μ.Σ. «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Μεταπτυχιακές Σπουδές (μέχρι ακαδημαϊκό έτος 2015-16)

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες»

Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»