Έντυπα Επικοινωνίας

Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Π.Μ.Σ. Τμήματος

Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»

Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση»

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»

Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»

Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Π.Μ.Σ. «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Δ.Π.ΜΣ. «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Μεταπτυχιακές Σπουδές (μέχρι ακαδημαϊκό έτος 2015-16)

Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες»

Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»