Εκλογές και Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Α/ΑΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠΑΡΧΕΙΑ
1. Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»Λήψη
2. Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών»Λήψη
3. Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επικ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση και Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου»Λήψη
4. Εκλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού»Λήψη