Χρήσιμα Έγγραφα

Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις

 1. Ίδρυσης και Μετονομασίας Τμήματος
 2. Ίδρυσης Π.Μ.Σ.
 3. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων

Υλικό Προβολής Τμήματος

 1. Για Απόφοιτους Λυκείου (Ελληνική Έκδοση)
 2. Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2018-19)
 3. Αφίσα Τμήματος (Ελληνική Έκδοση)
 4. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα & Υπηρεσίες»
 5. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση»
 6. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα»
 7. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»
 8. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων»
 9. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 10. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 11. Παρουσίαση Τμήματος (Ελληνική Έκδοση)
 12. Οδηγός Σπουδών 2023-2024 (Ελληνική Έκδοση)
 13. Οδηγός Σπουδών 2021-2022 (Ελληνική Έκδοση)
 14. Οδηγός Σπουδών 2020-2021 (Ελληνική Έκδοση)
 15. Οδηγός Σπουδών 2018-2019 (Ελληνική Έκδοση)
 16. Οδηγός Σπουδών 2016-2017 (Ελληνική Έκδοση)
 17. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 18. Οδηγός Σπουδών 2012-2013 (Ελληνική Έκδοση)
 19. Οδηγός Σπουδών 2012-2013 (Αγγλική Έκδοση)

Χρήσιμοι Χάρτες

 1. Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά)
 2. Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)