Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και, από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών, διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

 • Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ)
 • Κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ)
 • Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ)
 • Οριζόντια Κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ)
 • Οριζόντια Κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα» (ΠΔΙ)

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Π.Π.Σ. του Τμήματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κορμού [Κ]
 • Κύρια Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα»
  • Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης [ΥΠΚ/Τ&Δ]
  • Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης [Ε/Τ&Δ]
  • Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Τηλεπικοινωνίες» [ΥΔΚ/ΤΗΛ]
  • Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Δίκτυα» [ΥΔΚ/ΔΙΚ]
  • Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Τηλεπικοινωνίες» ή «Δίκτυα» [Ε]
 • Κύρια Kατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων»
  • Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης [ΥΠΚ/ΣΛΔ]
  • Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης [Ε/ΣΛΔ]
  • Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Πληροφοριακά Συστήματα» [ΥΔΚ/ΠΣ]
  • Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Διαχείριση Δεδομένων» [ΥΔΚ/ΔΔ]
  • Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Πληροφοριακά Συστήματα» ή «Διαχείριση Δεδομένων» [Ε]
 • Κύρια Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες»
  • Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης [ΥΠΚ/ΥΥΥ]
  • Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης [Ε/ΥΥΥ]
  • Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές & Συστήματα» [ΥΔΚ/ΑΣ]
  • Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες» [ΥΔΚ/ΨΥ]
  • Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές & Συστήματα» ή «Ψηφιακές Υπηρεσίες» [Ε]
 • Επιλογής Οριζόντιας Κατεύθυνσης «Ασφάλεια» [Ε/ΑΣΦ]
 • Επιλογής Οριζόντιας Κατεύθυνσης «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα» [Ε/ΠΔΙ]
 • Επιλογής Γενικό [Ε/Γενικό]

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα του Π.Π.Σ. ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Οδηγός Σπουδών 2023-2024 (Ελληνική Έκδοση)