Καλωσήρθατε

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (MSc in Digital Systems Security) (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018).

Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) εξάμηνο επιπλέον για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά.

ISO 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) AUDITOR

Στo Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένο φορέα, ως ISO 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) AUDITOR, καθώς και να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένους ελέγχους συμμόρφωσης επιχειρήσεων – οργανισμών ως προς ISO – 27000.