Υπηρεσίες προς Φοιτητές

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς στεγάζεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου και διαθέτει περισσότερους από 55.000 τόμους βιβλίων, 180 τίτλους εντύπων ξενόγλωσσων περιοδικών και 165 ελληνικών περιοδικών. Επίσης, παρέχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερα από 6.000 επιστημονικά περιοδικά μέσω του Ελληνικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link. Τα επιστημονικά περιοδικά και τα βιβλία καλύπτουν κυρίως τους τομείς ενδιαφέροντος των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται διάφορες εκδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών με αναφορές και στατιστικά στοιχεία, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό σε CD ROM και DVD, τα οποία εμπλουτίζονται διαρκώς
Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο των χρηστών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου έχουν όλοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα Μέλη Δ.Ε.Π. και το Τεχνικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Οι βασικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού
 • Καθοδήγηση και παροχή βιβλιογραφικής πληροφορίας στους χρήστες
 • Διαχείριση των παραγγελιών έντυπου και μη υλικού
 • Θεματική επεξεργασία και ταξινόμηση υλικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
 • Πρόσβαση σε υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης
 • Υπηρεσίες συνεργασίας με άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες μέσω του Δικτύου «Ερμής».

Αναπληρώτρια Προϊσταμένης:Κατσιρίκου Ανθή
Τηλ.:210-4142022
Fax:210-4142330
e-mail:anthi@unipi.gr
Τοποθεσία:Δεύτερο Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου
Πανεπιστημίου Πειραιώς
Ώρες λειτουργίας/
Ώρες υποδοχής φοιτητών:
8:00π.μ. – 20:00μ.μ. (εργάσιμες ημέρες)

Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) έχει ως στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου αναφορικά με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το Κέντρο Η/Υ, μεταξύ άλλων υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία των Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι εξοπλισμένα με ικανό αριθμό προσωπικών υπολογιστών για την ενίσχυση της πρακτική εξάσκησης των φοιτητών.

Υπεύθυνος:Μητρόπουλος Αναστάσιος
Τηλ.:210-4142053
Fax:210-4142401
e-mail:tasosm@unipi.gr
Τοποθεσία:Κεντρικό Κτίριο, Γραφείο 011
Ώρες λειτουργίας/
Ώρες υποδοχής φοιτητών:
07:30π.μ. – 14:30μ.μ. (εργάσιμες ημέρες)

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚεΔΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναπτύσσει και υποστηρίζει τη δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή του Πανεπιστημίου και παρέχει σύγχρονες δικτυακές υπηρεσίες και προηγμένες εφαρμογές τηλεματικής, με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Υπεύθυνος:Τσαπάρας Ταξιάρχης
Τηλ.:210-4142174
Fax:210-4142180
e-mail:noc@unipi.gr
Τοποθεσία:Κεντρικό Κτίριο, Γραφείο 321
Ώρες λειτουργίας/
Ώρες υποδοχής φοιτητών:
07:30π.μ. – 14:30μ.μ. (εργάσιμες ημέρες)

Φοιτητική Μέριμνα

Σίτιση

Από το Μάρτιο του 1987 λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το Φοιτητικό Εστιατόριο, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της οδού Τσαμαδού 78 και στο οποίο σιτίζονται οι δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές. Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Υποτροφίες Επίδοσης

Οι Υποτροφίες Επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές με κριτήριο την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας. Πλήρη υποτροφία επίδοσης λαμβάνουν οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι των οποίων και τα δηλούμενα οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. Οι υπόλοιποι ισοβαθμήσαντες λαμβάνουν τιμητικό τίτλο. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Φοιτητικά Εισιτήρια

Για λόγους διευκόλυνσης των μετακινήσεων των φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς παρέχεται έκπτωση στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου. Η έκπτωση αυτή παρέχεται στο δικαιούχο φοιτητή για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για τόσα έτη όσα απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του, προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Σε όσους δικαιούνται μειωμένη τιμή εισιτηρίου χορηγείται Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Δ.Ε.Ε.) που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δε δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι φοιτητές που προέρχονται από κατάταξη ως πτυχιούχοι άλλων ΑΕΙ για την απόκτηση επιπλέον πτυχίου. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Διεθνής Ακαδημαϊκή Συνεργασία και Προγράμματα Ανταλλαγών

Διεθνής Σχέσεις και Ακαδημαϊκή Συνεργασία

Στις διεθνείς δραστηριότητες του Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται ακαδημαϊκές ανταλλαγές του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαπανεπιστημιακών συμφωνιών με διεθνή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν στα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού, να αναπτύσσουν επαφές με συναδέλφους τους στο διεθνή χώρο, να ανανεώνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο γνωστικό τους πεδίο και να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας και να παρακολουθούν μαθήματα για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια μέσω του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS. Οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες και βαθμοί από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μεταφέρονται στο Πανεπιστήμιο προέλευσης στα πλαίσια συμφωνιών αμοιβαίας αποδοχής. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS δίνονται από το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στο τηλ.: 210-4142170.

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Οι δραστηριότητες του ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και ΣTAδιοδρομίας) απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους αποφοίτους. Ο κεντρικός στόχος είναι να προσφέρει στους φοιτητές, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και, παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

α) Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, παρέχοντας καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τις σπουδές και τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους, όπως:

 • Πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές και για χορηγούμενες υποτροφίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξης πρόσληψης.
 • Προβολή νέων θέσεων εργασίας και διοργάνωση Ημερίδων Σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων.

β) Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Μέσω της ΜΚΕ ενθαρρύνεται η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, μέσω της οργάνωσης εκθέσεων για την επιλογή καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων. 

Οι επιμέρους στόχοι των παρεμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
 • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων.
 • Υποστήριξη για την ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων ή την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

γ) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Επιμέρους στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας / προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή/και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση.
 • Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
 • Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωση των φοιτητών της Ανώτατης Εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών, όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα. 
 • Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων.
 • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία.
 • Η ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
Τηλ.:210-4142562
Fax:210-4142494
e-mail:gdiasyn@unipi.gr
URL:http://career.unipi.gr
Τοποθεσία:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραφείο Διασύνδεσης
Ζέας 80-82, Πειραιάς, 185 34
Ώρες Εξυπηρέτησης:Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη:
11:00π.μ. – 18:30μ.μ.
Τετάρτη: 11:00π.μ. – 17:00μ.μ.
Παρασκευή: 11:00π.μ. – 16:00μ.μ.

Συμβουλευτικό Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους φοιτητές με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εντός και εκτός του Ακαδημαϊκού χώρου.
Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει:

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη (με αυστηρή τήρηση του απορρήτου) για τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση δυσκολιών της καθημερινής προσωπικής, οικογενειακής και ακαδημαϊκής, ζωής.
 • Ομαδική Συμβουλευτική σε θέματα, όπως: επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, άγχους και τρόπων αντιμετώπισής του, σχέσεων των δύο φύλων, αυτοανάλυση και αυτοέλεγχος της συμπεριφοράς.
 • Σεμινάρια Πληροφόρησης και Απόκτησης Ειδικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε θέματα όπως: τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης, μέθοδοι συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, αποτελεσματική διαχείριση ακαδημαϊκού χρόνου, ομαδική συμπεριφορά, ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας.
 • Δίκτυο Εθελοντών Βοηθών Φοιτητών για τη διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές ανάγκες.
Τηλ.:210-4142042 – 43
Fax:210-4142402
e-mail:sykep@unipi.gr
URL:https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-iatreio/ppf-sumbouleutiko-kentro.html
Τοποθεσία:Ισόγειο Kεντρικού Kτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αίθουσα 018
Ώρες επικοινωνίας με φοιτητές:9:00π.μ.-15:00μ.μ.
Δευτέρα έως Παρασκευή