12 Ιουλίου 2013 – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων συνεργασίας

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Inspiring Science – Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools» (αριθμός συμβολαίου: 325123), το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προτίθεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα για τη συμμετοχή τους σε Ενότητες Εργασίας του έργου, με χρονική διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Τμημάτων Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα πεδία Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στα πεδία Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  3. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου proficiency)
  4. Άριστη γνώση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού (JQuery, PHP, JSON, MySQL, XML, AJAX, Javascript, HTML 5.0, CSS)
  5. Άριστη Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με την συγγραφή Τεχνικών Παραδοτέων σχεδίασης και ελέγχου ανάπτυξης λογισμικού
  6. Προϋπηρεσία σε έργα ανάπτυξης λογισμικού

Επιθυμητά προσόντα:

  1. Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με διεθνή πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών (IEEE LOM, IMS LTI) και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης
  2. Γνώση ή/και πρότερη ενασχόληση με μεθόδους και πρωτόκολλα διάθεσης μεταδεδομένων (OAI-PMH, SPI, SQI)

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

  1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Αγγλική Γλώσσα)
  2. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.