Μαθησιακοί Στόχοι ΠΠΣ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε τεχνολογίες αιχμής που εντάσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών και αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα, την τεχνολογία λογισμικού, την ανάλυση δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη, τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα, την κυβερνοασφάλεια και την ιδιωτικότητα, την υπολογιστική βιοϊατρική, τα πολυμέσα, και τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στη διακυβέρνηση. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) έχει σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και τη μόρφωση τους ώστε να ενισχύεται η κριτική σκέψη, η ακρίβεια στην έκφραση και η
θεωρητική σκέψη.

Οι μαθησιακοί στόχοι του ΠΠΣ είναι η γνώση και κατανόηση όλων εκείνων των τεχνολογιών με τις οποίες δημιουργούμε λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό υλικό, δικτυακές συνδέσεις και υπηρεσίες, η εξοικείωση των φοιτητών με αλγορίθμους και πολυπλοκότητα, πρωτόκολλα διαδικτύου και διαχείριση δικτύων, η δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών , καθώς και η εξοικείωση τους με μεθοδολογίες ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας με στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων. Τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν σκοπό την εμβάθυνση στον προγραμματισμό, τα λειτουργικά συστήματα, τις βάσεις δεδομένων, τη σχεδίαση και την προσομοίωση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν και να αξιολογούν τις απαιτήσεις ενός συστήματος καθώς και να θέτουν προδιαγραφές και να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις. Εργαστηριακά μαθήματα και εργασίες έχουν σκοπό την πρακτική ενασχόληση των φοιτητών με τον σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τη διασύνδεση βάσεων δεδομένων, τη χρήση νεφοϋπολογιστικών μεθόδων, την επεξεργασία σήματος και εικόνας, την ασφάλεια δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογές με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν δεξιότητες όπως: κατανοούν τη χαμηλού επιπέδου λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων, κατανοούν και αξιολογούν τη δομή και λειτουργία λειτουργικών συστημάτων, αναλύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εφαρμογές λογισμικού με βάση τις αρχές διαδικαστικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και με χρήση γλωσσών προγραμματισμού, αναλύουν και σχεδιάζουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων, αξιοποιούν και αξιολογούν συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστατικών αυτών, εφαρμόζουν κριτικά μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, κατέχουν θεωρητική γνώση δομών δεδομένων και έχουν ικανότητα υλοποίησης δομών στα πλαίσια υλοποίησης λογισμικού υπό συγκεκριμένες λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις λογισμικού, κατανοούν τη λειτουργία και αξιολόγηση επίδοσης πρωτοκόλλων δικτύων και διαδικτύου, κατανοούν τις αρχές διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τη διάκριση τύπων κεραιών, σχεδιάζουν και αξιολογούν ασύρματες επίγειες και δορυφορικές ζεύξεις καθώς και ευρυζωνικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μαθαίνουν ψηφιακές τεχνολογίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δημιουργούν συστήματα ψηφιακής μάθησης και αναπτύσσουν εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού, επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας ώστε τα συστήματα ή οι υπηρεσίες να προστατεύονται από τις πιθανές κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις.

Στόχος του ΠΠΣ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είναι τόσο η απόκτηση γνώσεων όσο και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων όπως η συνεργασία και η ομαδική δουλειά, η διαχείριση χρόνου, και η διαπροσωπική επικοινωνία. Αυτές οι ικανότητες σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση σε τεχνολογίες αιχμής δίνουν στους αποφοίτους μας τα απαραίτητα εφόδια για μελλοντικές επιτυχίες στον επαγγελματικό τομέα.

Στη βάση αυτή έχει σχεδιαστεί το ΠΠΣ του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν οι
παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

Κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα» (Τ&Δ)
Κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων» (ΣΛΔ)
Κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες» (ΥΥΥ)
Οριζόντια Κατεύθυνση «Ασφάλεια» (ΑΣΦ)
Οριζόντια Κατεύθυνση «Παιδαγωγική & Διδακτική Ικανότητα» (ΠΔΙ)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές ΠΠΣ το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, Πτυχίο στα «Ψηφιακά Συστήματα».

Καθηγητής Γεώργιος Π. Ευθύμογλου
Πρόεδρος Τμήματος