30 Ιουνίου 2014 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου 2014)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Υπό έγκριση η μετονομασία του Π.Μ.Σ. με νέο τίτλο “Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες”) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2014). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Ηλεκτρονική Μάθηση,
 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα, και
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα.

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου 15 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/aristyllos/. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση και υπογραφή της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.ds.unipi.gr/documents/.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχηματικά.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία κατευθύνσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://msc.ds.unipi.gr/).
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dsserv(-at-)unipi(-dot-)gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

30 Ιουνίου 2014 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου 2014)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2014). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, και
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 7 Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου 15 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/aristyllos/. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση και υπογραφή της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://temsec.ds.unipi.gr/documents/.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχηματικά.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία κατευθύνσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://temsec.ds.unipi.gr/).
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_temsec(-at-)unipi(-dot-)gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Ρούσκας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

25 Ιουνίου 2014 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 5ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2014

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον 5ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2014  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, σε εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr. Το έντυπο της αίτησης καθώς και το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Ευθύμογλου

Συνημμένα Έντυπα:

18 Ιουνίου 2014 – Διάκριση φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στον Ελληνικό διαγωνισμό Imagine Cup που διοργάνωσε η Microsoft Ελλάς

Ελληνική ομάδα φοιτητών ξεχώρισε μέσα από 76 χώρες και προκρίθηκε στον τελικό του
12ου Παγκόσμιου Φοιτητικού Διαγωνισμού Imagine Cup

Η ελληνική ομάδα Genesis, μέλη της οποίας είναι οι φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Ντόκος, κ. Κανθαρίδης και κ. Χατζηιωάννου, προκρίθηκε και θα διαγωνιστεί στους Τελικούς του φοιτητικού διαγωνισμού Imagine Cup που θα πραγματοποιηθεί στο Σιάτλ των ΗΠΑ από 29/07/2014 έως 2/08/2014.

Δείτε το σχετικό αρχείο.

13 Ιουνίου 2014 – Δείτε φωτογραφίες από την ημερίδα του Τμήματος με θέμα «Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Δημιουργίας και Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020»

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Δημιουργίας και Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020» στις 21 Μαΐου 2014. Δείτε φωτογραφίες:

Καθηγητής Αθανάσιος Κανάτας, Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων
Καθηγητής Αθανάσιος Κανάτας, Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας, Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Αιμίλιος Βουδούρης, Huawei Technologies S.A. Φώτης Δραγανίδης, Microsoft Hellas S.A.
Huawei: Embracing the Next Digital Revolution,
Huawei Technologies S.A.
Ξεκινώντας το πρώτο σας Startup και πώς μπορεί το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft να σας υποστηρίξει,
Microsoft Hellas S.A.
Δημήτρης Κουβαράς, SAP Hellas S.A. Χριστίνα Χαραλαμπίδου, SAP Hellas S.A.
The Era of Big Data: Real-time Insight drives Innovation,
SAP Hellas S.A.
Γεώργιος Κασσελάκης, Openfund Γιάννης Δοξαράς, Warply
Openfund: Funding Opportunities for Startups using Venture Capitals,
Openfund
History of Customer Acquisition Techniques,
Warply
Mindset Ανοικτή Συζήτηση
Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge,
Mindset
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο εξωτερικό μέσω υποτροφίας Erasmus+, Ανοικτή Συζήτηση,
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

10 Ιουνίου 2014 – Διοργάνωση τριήμερου event για Game Development σε Unity από τη Microsoft Ελλάς

Η Microsoft Ελλάς διοργανώνει ένα μεγάλο τριήμερο event για σχεδίαση και προγραμματισμό video games με την πλατφόρμα Unity (www.unity3d.com) και την γλώσσα προγραμματισμού C#. Πιο συγκεκριμένα:

 • την Παρασκευή 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ένα προπαρασκευαστικό δίωρο για Unity ή/και C#
 • το Σάββατο 21 Ιουνίου και για τη διάρκεια όλης της ημέρας οι συμμετέχοντες θα μάθουν και θα εξασκηθούν στην πλατφόρμαUnity με χρήση C# (hands-on training)
 • την Κυριακή 22 Ιουνίου οι συμμετέχοντες θα μάθουν σχετικά με την εξαγωγή/δημιουργία Unity παιχνιδιών για Windows 8 καιWindows Phone, πώς μπορούνε να ανεβάσουνε αυτά τα παιχνίδια στα Windows Store κ.α. (η τελική agenda θα ανακοινωθεί σύντομα)

Στην εκδήλωση θα είναι οι πλέον ειδικοί ομιλητές σε αυτά τα θέματα, ο Jaime Rodriguez, Principal Program Manager από τα κεντρικά της Microsoft και ο Carl Callewaert, Lead Technical Evangelist από την ομάδα της Unity ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί μεγάλος διαγωνισμός σχετικά με την κατασκευή παιχνιδιών σε Unity για Windows 8 και Windows Phone.

Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να δείτε εδώ https://www.eventbrite.com/e/unity-development-on-windows-registration-11869496985 (short URL: http://aka.ms/unitygr).