29 Μαΐου 2013 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» (Παράταση έως 29 Ιουνίου 2013)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2013). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Ηλεκτρονική Μάθηση,
 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα, και
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα.

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 1 Μαρτίου έως και τις 31 Μαΐου 29 Ιουνίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/aristyllos/. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση και υπογραφή της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.ds.unipi.gr/documents/.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχηματικά.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία κατευθύνσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://msc.ds.unipi.gr/).
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_dsserv(-at-)unipi(-dot-)gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

29 Μαΐου 2013 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (Παράταση έως 29 Ιουνίου 2013)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2013). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων, και
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 1 Μαρτίου έως και τις 31 Μαΐου 29 Ιουνίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/aristyllos/. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση και υπογραφή της ηλεκτρονικά υποβληθείσας αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε κατάθεση με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://temsec.ds.unipi.gr/documents/.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σχηματικά.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία κατευθύνσεις υποβάλλονται αντίστοιχοι ξεχωριστοί πλήρεις φάκελοι υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
 4. Πρωτότυπη αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
 5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
 8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε τρία [3] αντίγραφα).
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ είναι αναρτημένος στον ιστότοπο http://temsec.ds.unipi.gr/).
 12. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 13. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες.

Κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_temsec(-at-)unipi(-dot-)gr.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.

28 Μαΐου 2013 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 2ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 2μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2013 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142411.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα:

21 Mαΐου 2013 – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων: Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Υπολογιστικά Νέφη – Cloud Computing: Okeanos και Synnefo″

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Υπολογιστικό Νέφος – Cloud Computing: Ο Okeanos και το Synnefo″ στις 29 Μαΐου 2013 και ώρα 18.00 – 21.00. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αθανάσιος Κανελλόπουλος στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του Υπολογιστικού Νέφους και η παρουσίαση των υπηρεσιών που παρέχει ο Okeanos.

Το σεμινάριο διακρίνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη θα γίνει μία εκτενής παρουσίαση σε θέματα cloud computing ενώ στη δεύτερη θα πραγματοποιηθεί μία ζωντανή επίδειξη του υπολογιστικού νέφους Okeanos και των υπηρεσιών που υποστηρίζει.

21 Mαΐου 2013 – Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Educational Leadership for Sustainable Innovation in Education″

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» (κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση) διοργανώνει την Πέμπτη 23/5 18:00-21:00 (Κεντρικό Κτίριο, Αίθουσα 203) Σεμινάριο με θέμα Educational Leadership for Sustainable Innovation in Educationαπό τον Dr Stefanos Gialamas, President, American Community Schools of Athens, ACS Athens, Greece και Former Dean of Faculty and Leadership Development, DeVry University, Chicago, USA.

Το Σεμινάριο είναι ανοικτό (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – δηλώσεις συμμετοχής μέσω email sampson@unipi.gr) και για την συμμετοχή στο σεμινάριο αυτό θα δoθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Συνημμένο Έντυπο:

Ανακοίνωση Διοργάνωσης Σεμιναρίου με θέμα “ Educational Leadership for Sustainable Innovation in Education″

16 Mαΐου 2013 – Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα “Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020” στις 24 Μαΐου 2013

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων διοργανώνει ημερίδα με θέμα Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020″ στις 24 Μαΐου 2013. Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Η ημερίδα διακρίνεται σε δύο θεματικές ενότητες:

Η πρώτη ενότητα εστιάζει σε θέματα τηλεπικοινωνιών, δικτύων και δικτυοκεντρικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει ομιλίες από εκπροσώπους των εταιριών:

 • Nokia Siemens Networks Hellas S.A.
 • SAP Hellas S.A.
 • Intracom Telecom S.A.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει θέματα υπολογιστικών νεφών και ψηφιακών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τοποθετήσεις από τις εταιρίες:

 • SingularLogic S.A.
 • Performance Technologies S.A.
 • Microsoft Hellas S.A.

Συνημμένο Έντυπο:

Πρόγραμμα Ημερίδας με θέμα “Ψηφιακά Συστήματα: Μοχλός Ανάπτυξης για την Ελλάδα του 2020”

16 Mαΐου 2013 – Last Call to European Innovation Academy

Students from University of Piraeus are invited to Tallinn to take part of the most innovative event ever held in Europe (8-26 July at Tallinn University of Technology).

European Innovation Academy (www.innovationacademy4u.com) in co-operation with Tallinn University of Technology brings together the most famous experts and professors from all around the World  – Steve Blank (Silicon Valley), Martin Omander (Google), Ravi Belani (Stanford University), Ken Singer (University of California, Berkeley) and Rovio Entertainment. All together almost 20 different speakers who will help moreover than 200 innovators, entrepreneurs and creative minds from 30 countries to Start-Up their future businesses.

European Innovation Academy (www.innovationacademy4u.com) is a high level intensive entrepreneurial training program which includes intensive networking, co-working, lectures, workshops, case studies, video trainings, cultural exchange, pitching through the 3 weeks. Students will earn 6 ECTS!

The partners are Samsung, Microsoft and Google. The most innovative Start-Up will win 10 000!

Info:  www.innovationacademy4u.com, www.facebook.com/innovationme

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ απευθυνθείτε στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (publ@unipi.gr).

* Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν καλύπτει το κόστος.

16 Mαΐου 2013 – Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ASEM DUO ΤHAILAND 2014

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ταϋλάνδης και των ιδρυμάτων των κρατών μελών ASEM της Ευρώπης. Συνημμένα θα βρείτε την περιγραφή και τα σχετικά με το πρόγραμμα έγγραφα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Αυγούστου 2013, τοπική ώρα Ταϋλάνδης.

Συνημμένα Έντυπα:

16 Mαΐου 2013 – Θερινό Σχολείο Πολυπρακτορικών Συστημάτων (CretaMASSS-2013) υπό την αιγίδα του IFAAMAS (International Foundation of Autonomous Agents and Multiagent Systems)

Διεξαγωγή του 1ου Θερινού Σχολείου Πολυπρακτορικών Συστημάτων (CretaMASSS-2013) υπό την αιγίδα του IFAAMAS (International Foundation of Autonomous Agents and Multiagent Systems) στην Ελλάδα, παράλληλα με το 3ο Ελληνικό Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης (με θέμα “Agents” – του HAISS’03-Agents), υπό την αιγίδα της ΕΕΤΝ (Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης).

To CretaMASSS-2013/HAISS’13-Agents θα διεξαχθεί μεταξύ 22 και 26 Ιουλίου, στα Χανιά, στην Πολυτεχνειούπολη των Κουνουπιδιανών (στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).

Το σχολείο έχει την στήριξη και τελεί υπό την αιγίδα των ακόλουθων οργανισμών:

 • της ACM (Association for Computing Machinery) – πιο συγκεκριμένα του ACM-SIGART (ACM Special Interest Group on Artificial Intelligence)
 • του οργανισμού στήριξης της έρευνας για Πολυπρακτορικά Συστήματα στην Ευρώπη (EURAMAS – European Association for Multi-Agent Systems)
 • της ευρωπαϊκής δράσης Computational Social Choice ICT COST Action IC1205.

Τα μαθήματα που θα παρουσιαστούν στο Σχολείο από διακεκριμένους Έλληνες και μή συναδέλφους, προερχόμενους από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, θα άπτονται θεμάτων σχετικών με: Information Sharing in Large MAS, Teamwork, Game Theory, Economies and Markets, the Smart Grid, Robotics, Agent-Based Models (and their application in interpreting archaeological data), and Agent-Based Software Development.

 • Σημειωτέον πως θα δωθεί και ένας αριθμός υποτροφιών για την κάλυψη μέρους των εξόδων συμμετοχής των υποτρόφων, με βάση ακαδημαϊκά αλλά και γεωγραφικά κριτήρια. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.
 • Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο site του Σχολείου: http://www.intelligence.tuc.gr/cretamasss