Πολιτική Ποιότητας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αναγνωρίζει την ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Το προσωπικό και οι φοιτητές αναπτύσσουν δράσεις που συνάδουν με την πολιτική ποιότητας, σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Πανεπιστημίου και του Τμήματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων δηλώνει και εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για τη διασφάλιση της ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει, αλλά και του γενικότερου έργου που επιτελεί, ανταποκρινόμενο στις διεθνείς απαιτήσεις για ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Πολιτική Ποιότητας αφορά σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητος του Τμήματος, καθώς και τα μέρη εκείνα που με οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζονται, συνδράμουν και ενδιαφέρονται για την ποιότητα του έργου του Τμήματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας που καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, μέσα και διαδικασίες ποιότητας, αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης, υποστηρίζοντας την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, τον προσανατολισμό του και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών του στο διεθνές γίγνεσθαι, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του (προσωπικού και φοιτητών), την ανάπτυξη της ερευνητικής του δράσης, και της ανάπτυξης καινοτομίας, ισχυροποιώντας τη διασύνδεση του με διεθνείς φορείς και με την τοπική κοινωνία.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής αυτής, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που διασφαλίζουν:

  • α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
  • β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
  • δ) την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
  • ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
  • στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
  • ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
    θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος στην αναγνώριση της ποιότητας ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Το προσωπικό και οι φοιτητές εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, και ασπάζονται το Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική του.Υιοθετούν κοινές πολιτικές, αναγνωρίζουν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας βρίσκεται εδώ.