13 Φεβρουαρίου 2012 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 8ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 3μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο 2012 σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.  Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται περίπου στο ποσό των 500,00 ευρώ ανά μήνα.


Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης να αποστείλουν έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr.  Το έντυπο της αίτησης καθώς και σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις (η χρήση του συγκεκριμένου σχεδίου βιογραφικού σημειώματος είναι προαιρετική). Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142192.


Για την επιλογή των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, για τη διεξαγωγή των οποίων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.


Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρείες για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης (εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από την εταιρεία) επικοινωνώντας με τη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης στο ανωτέρω τηλέφωνο και e-mail.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Αναπλ. Καθηγητής Α. Κανάτας

Συνημμένα Έντυπα:

9 Φεβρουαρίου 2012 – Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με την εταιρεία THALES Communications & Security

Το τμήμα μας σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία THALES Communications & Security (TCS) ανακοινώνει μια θέση για πρακτική άσκηση στην έδρα της εν λόγω εταιρείας (Παρίσι, Γαλλία). Το θέμα της πρακτικής άσκησης αφορά στην ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης επικάλυψης (Οverlay routing) πάνω από δίκτυα MPLS και θα περιλαμβάνει προγραμματισμό και πειράματα μεγάλης κλίμακας με χρήση τoυ πρωτοκόλλου Openflow και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δοκιμών και υλοποίησης Planetlab. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τους καθ. Π.Δεμέστιχα και Δρ. Κ. Τσαγκάρη.