Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης το 2019. Η πιστοποίηση είναι η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής  που διεξήγε την αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα θετικά για το τμήμα, καταξιώνουν τις επίπονες προσπάθειες όλων των συντελεστών του και προσφέρουν ταυτόχρονα κίνητρο για τη συνέχιση της λειτουργίας του σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στην αναφορά της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης:

The Department closely adheres to the institutional principles (set by the University) which govern the collection of data regarding students, teaching staff, course structures, annual monitoring, assessments, progression, and completion rates.

The Department makes good use of the research funding they receive by equipping the labs to a very high standard, despite the obvious space restrictions, which affect virtually all campuses located in the centre of large capital cities.

The undergraduate program has adopted a wide range of modes of delivery (lectures, practicals, labs) and assessment methods (written and oral examinations, intermediate exercises, practical laboratory assessment, coursework). Assessment criteria and methods are communicated at the beginning of each course electronically and during the first lecture.

The research activities of the academic staff is clearly one of the strengths of the department, as evident by the number of publications in high-quality journals and reputable conferences, high number of citations, as well as research income and participation in prestigious European research projects (Horizon 2020).