5ο εξάμηνο

Στο 5ο εξάμηνο οι φοιτητές θα επιλέξουν μια από τις τρείς Κατευθύνσεις Σπουδών. Συγκεκριμένα από: Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα (Τ&Δ), Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων (ΣΛΔ) και Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες (ΥΥΥ). Πέραν των 3 μαθημάτων κορμού, στο τρέχον εξάμηνο οφείλουν να παρακολουθήσουν: δύο υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και ένα μάθημα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων.

6ο εξάμηνο

Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν των 4 μαθημάτων κορμού, οφείλουν να παρακολουθήσουν το ένα υποχρεωτικό μάθημα (ΥΠΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και ένα μάθημα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων.

7ο εξάμηνο

Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές, πέραν της Πτυχιακής Εργασίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν το ένα υποχρεωτικό μάθημα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΔΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και τρία μαθήματα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων είτε από τα υποχρεωτικά μαθήματα των λοιπών δευτερευουσών κατευθύνσεων.

8ο εξάμηνο

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν της Πτυχιακής Εργασίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν το ένα υποχρεωτικό μάθημα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΔΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και τρία μαθήματα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων είτε από τα υποχρεωτικά μαθήματα των λοιπών δευτερευουσών κατευθύνσεων.