25 Ιουνίου 2014 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον 5ο Κύκλο Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2014

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον 5ο Κύκλο Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2014  στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, σε εκπαιδευτήρια και επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014 αίτηση και βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: eugenia@unipi.gr. Το έντυπο της αίτησης καθώς και το σχέδιο βιογραφικού σημειώματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Ευθύμογλου

Συνημμένα Έντυπα: