9 Δεκεμβρίου 2013 – Συμμετοχή του εργαστηρίου «Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών» στο Orange Labs Research Exhibition 2013

Ομάδα του εργαστηρίου Telecommunications Networks and integrated Services (TNS) του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελούμενη από τους Δρ. Κώστα Τσαγκάρη και τον Γιώργο Πούλιο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»), συμμετείχε στην επίδειξη πρωτότυπου συστήματος στα πλαίσια του Orange Labs Research Exhibition 2013 που διεξήχθη στο Παρίσι, Γαλλίας, στο διάστημα 3 – 5 Δεκεμβρίου 2013. Η προσπάθεια διεξήχθη υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Καθηγητή Παναγιώτη Δεμέστιχα.

Το πρωτότυπο σύστημα, του οποίου έγινε η επίδειξη, περιλαμβάνει την εφαρμογή και διαχείριση αυτόνομων λειτουργιών σε αυτό-οργανώμενα δίκτυα LTE (LTE Self-Organizing Networks) καθοριζόμενα από το λογισμικό (Software Defined). Το σύστημα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την παραπάνω ομάδα σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα των Orange Labs, France, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου AutoSDN το οποίο αφενός στοχεύει να σχεδιάσει και να αναπτύξει το μοντέλο δικτύων καθορισμένων από λογισμικό (Software Defined Networks, SDN) σε δίκτυα ραδιοπρόσβασης (Radio Access Networks), και αφετέρου να διερευνήσει την αλληλεπίδραση και συνέργεια με την αυτόνομη διαχείριση. Η επιλογή για την επίδειξη στα πλαίσια του εν λόγω γεγονότος έγινε μέσα από διαδικασία κρίσης από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Orange, με ποσοστό επιλογής 19% (48/250). Η Orange Labs Research Exhibition θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και ευρέως διαδεδομένες εκθέσεις τεχνολογίας και καινοτομίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, αλλά και εφαρμογών και τεχνολογιών πληροφορικής γενικότερα. Την συνθέτουν επιλεγμένες επιδείξεις, ερευνητικών επιτευγμάτων και εφαρμογών που χαρακτηρίζονται από υψηλή καινοτομία. Το γεγονός συγκεντρώνει πλήθος συμμετεχόντων από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, αλλά κυρίως από παρόχους, κατασκευαστές και επιχειρηματικούς φορείς στον τομέα της τεχνολογίας.