13 Μαρτίου 2015 – Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα «Πειραματικές Υποδομές για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (eXperimental Infrastructures for the Future Internet – XIFI)» στις 30 Μαρτίου 2015

Tο Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών & Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών του Tμήματος την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 θα παρουσιάσει τον υλοποιημένο κόμβο του δικτύου «Πειραματικές Υποδομές για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (eXperimental Infrastructures for the Future Internet – XIFI)»

Σε φυσικό επίπεδο ο κόμβος αποτελείται από αισθητήρες (sensing devices) και αντίστοιχες πύλες (gateways) συγκέντρωσης δεδομένων πολλαπλών τεχνολογιών, WiFi/LTE εξοπλισμό και εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας μέσω λογισμικού (Software Defined Radio), δρομολογητές (routers) και εξυπηρετητές (servers).

Στους εξυπηρετητές είναι εγκατεστημένη η πλατφόρμα FIWARE Ops, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη, δοκιμή και λειτουργία υπηρεσιών Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet – FI), και ταυτόχρονα επιτρέπει την συνένωση με τους άλλους XIFI κόμβους για την πραγματοποίηση δοκιμών μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, αριθμού χρηστών και υπηρεσιών.

Στον κόμβο έχει εγκατασταθεί λογισμικό, το οποίο έχει επαυξηθεί από τα μέλη του εργαστηρίου, για την ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ), της προηγμένης ασύρματης συνδεσιμότητας τέταρτης γενιάς και πέρα (4G/B4G) και της τεχνολογίας για την ασύρματη επικοινωνία και δικτύωση των κινητών συσκευών LTE/LTE advanced, καθώς και στις ευφυές μεταφορές (smart transportation) και σε άλλα είδη εφαρμογών στο περιβάλλον των ευφυών πόλεων (smart cities).

Συνημμένα Έντυπα:

13 Μαρτίου 2015 – Δημοσίευμα στον τύπο για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ένα ισχυρό προσόν στην αγορά εργασίας, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στους κατόχους του. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ, σύμφωνα με το οποίο:

“… Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς): Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός. Το τμήμα δίνει έμφαση στις σύγχρονες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως e-learning, e-health, e-business και e-government.

To τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών: Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (ΣΕΔ) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΗΥ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικό-τητα (e-business) και η-Διακυβέρνη-ση (e-goverment). Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, πτυχίο στα Ψηφιακά Συστήματα …”

Το πλήρες άρθρο μπορεί να βρεθεί εδώ.

13 Μαρτίου 2015 – Άρθρο στον ιστότοπο του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα

Άρθρο στον ιστότοπο του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος), του Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, με θέμα: “H εκμετάλλευση της καινοτομίας που παράγεται μέσω της έρευνας στο χώρο των ΤΠΕ από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια”. Το άρθρο εκπονήθηκε στα πλαίσια της διασύνδεσης του Τμήματος με την Οικονομία και την Κοινωνία και μπορεί να βρεθεί εδώ.