13 Μαρτίου 2015 – Διοργάνωση Ημερίδας με Θέμα «Πειραματικές Υποδομές για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (eXperimental Infrastructures for the Future Internet – XIFI)» στις 30 Μαρτίου 2015

Tο Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών & Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών του Tμήματος την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 θα παρουσιάσει τον υλοποιημένο κόμβο του δικτύου «Πειραματικές Υποδομές για το Διαδίκτυο του Μέλλοντος (eXperimental Infrastructures for the Future Internet – XIFI)»

Σε φυσικό επίπεδο ο κόμβος αποτελείται από αισθητήρες (sensing devices) και αντίστοιχες πύλες (gateways) συγκέντρωσης δεδομένων πολλαπλών τεχνολογιών, WiFi/LTE εξοπλισμό και εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας μέσω λογισμικού (Software Defined Radio), δρομολογητές (routers) και εξυπηρετητές (servers).

Στους εξυπηρετητές είναι εγκατεστημένη η πλατφόρμα FIWARE Ops, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη, δοκιμή και λειτουργία υπηρεσιών Μελλοντικού Διαδικτύου (Future Internet – FI), και ταυτόχρονα επιτρέπει την συνένωση με τους άλλους XIFI κόμβους για την πραγματοποίηση δοκιμών μεγάλης κλίμακας, σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, αριθμού χρηστών και υπηρεσιών.

Στον κόμβο έχει εγκατασταθεί λογισμικό, το οποίο έχει επαυξηθεί από τα μέλη του εργαστηρίου, για την ανάπτυξη και δοκιμή προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του Διαδικτύου των Αντικειμένων (ΙοΤ), της προηγμένης ασύρματης συνδεσιμότητας τέταρτης γενιάς και πέρα (4G/B4G) και της τεχνολογίας για την ασύρματη επικοινωνία και δικτύωση των κινητών συσκευών LTE/LTE advanced, καθώς και στις ευφυές μεταφορές (smart transportation) και σε άλλα είδη εφαρμογών στο περιβάλλον των ευφυών πόλεων (smart cities).

Συνημμένα Έντυπα: