Θεωρία Πιθανοτήτων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται ορισμοί, μαθηματικά αποτελέσματα, βασικές μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά  με τα βασικά μαθηματικά εργαλεία Θεωρίας Πιθανοτήτων που απαντώνται στη θεμελίωση και στην εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών Το μάθημα υποστηρίζει άμεσα τα περισσότερα αντικείμενα και μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ας σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του μαθήματος συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής σε αρκετά πεδία των ψηφιακών συστημάτων όπως σε εφαρμογές σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε κρυπτογραφία, σε ψηφιακές υπηρεσίες (e-learning, e-health) με χρήση νέων Τεχνολογιών με τη βοήθεια προγραμμάτων όπως είναι το Matlab, το Octave, το SPSS και το R.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει, να περιγράφει τις βασικές γνώσεις της Θεωρίας Πιθανοτήτων (ενδεικτικά: ορισμός πιθανότητας, Συνδυαστική ανάλυση, τυχαίες μεταβλητές, διακριτές και συνεχείς κατανομές, πιθανογεννήτριες και ροπογεννήτριες διδιάστατες τυχαίες μεταβλητές κ.λ.π.) τα αξιώματα, τις βασικές ιδιότητες, και τα βασικά εργαλεία (συναρτήσεις μάζας και πυκνότητας πιθανότητας, ΚΟΘ, κτλ.) της Θεωρίας Πιθανοτήτων.
 • Να υπολογίσει τις πιθανότητες ενδεχομένων σε μη τετριμμένα προβλήματα πιθανοτήτων με χρήση θεωρίας πιθανοτήτων, συνδυαστικής και Λογισμού.
 • Να διακρίνει και να γνωρίζει γνωστά πιθανοθεωρητικά μοντέλα σε προβλήματα που άπτονται της Πληροφορικής.
 • Να επιλέγει την κατάλληλη μαθηματική μέθοδο ώστε να μπορεί να μοντελοποιήσει το εκάστοτε πρόβλημα που καλείται να επιλύσει και να συνθέτει νέα πιθανοθεωρητικά μοντέλα για προβλήματα και συστήματα που εμφανίζονται στην επιστήμη των υπολογιστών χρησιμοποιώντας απλούστερα συστατικά πιθανοθεωρητικά μοντέλα.

Να γνωρίζει, να χειρίζεται και να κατανοεί τα προγράμματα Matlab, Octave, SPSS και R πάνω σε εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων στην επιστήμη των υπολογιστών.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης,
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Ανάπτυξη Μαθηματικής σκέψης

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων, ορισμός πιθανότητας.
 • Βασικές έννοιες, αξιώματα πιθανοτήτων και ιδιότητες πιθανοτήτων.
 • Δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία ενδεχομένων, Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας, τύπος του Bayes.
 • Tυχαίες μεταβλητές, διακριτές τυχαίες μεταβλητές, μέση τιμή και διακύμανση αυτής.
 • Βασικές διακριτές κατανομές (διωνυμική-Γεωμετρική-Υπεργεωμετρική-Αρνητική Διωνυμική-Κατανομή Poisson)
 • Βασικές συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη-Κανονική-Εκθετική-Βήτα-Γάμμα-Erlang κατανομή)
 • Πιθανογεννήτριες-Ροπογεννήτριες-Ροπή 1ης και 3ης τάξης.
 • Δισδιάστατες διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Περιθώριες κατανομές κατανομές, Μέση τιμή-Δεσμευμένες κατανομές
 • Δισδιάστατες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Περιθώριες κατανομές κατανομές, Μέση τιμή-Δεσμευμένες κατανομές
 • Μετασχηματισμοί τυχαίων μεταβλητών-Στοχαστική ανεξαρτησία δύο τυχαίων μεταβλητών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Μ. Φιλιππάκης , Θεωρία Πιθανοτήτων και  στοιχεία στατιστικής ανάλυσης, Εφαρμογές με χρήση των προγραμμάτων Python, R, Matlab, Spss, Εκδόσεις Τσότρας, Α έκδοση, Αθήνα 2019
 • Μ. Φιλιππάκης – Θ.Παπαδόγγονας, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Τσότρας, Β έκδοση, Αθήνα 2017.
 • Μ. Κούτρας, Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές, εκδόσεις Τσότρας.
 • Σημειώσεις διδάσκοντα.

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο συντακτικό και στη σημασιολογία του προτασιακού και του κατηγορηματικού λογισμού, η μελέτη επιχειρημάτων, η κατανόηση και χρήση των συστημάτων αποδείξεων του προτασιακού και κατηγορηματικού λογισμού (πίνακες αλήθειας, άμεση μαθηματική επιχειρηματολογία, ισοδυναμίες, σύστημα φυσικής συμπερασματολογίας, σύστημα Beth), η μετατροπή λογικών εκφράσεων στην φυσική γλώσσα και αντίστροφα. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του μαθήματος, πραγματοποιείται μία εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης Prolog.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην πρωτοβάθμια λογική που επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο της μαθηματικής λογικής, περιλαμβανομένων συστημάτων μεγαλύτερης τάξης.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν και επεξεργαστούν προβλήματα με τα εργαλεία της μαθηματικής λογικής. Μεταξύ των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν συμπεριλαμβάνονται ακριβείς μοντελοποιήσεις και η ερμηνεία πραγματικών προβλημάτων στα τυπικά συστήματα της προτασιακής και κατηγορηματικής λογικής, καθώς και αποδείξεις εγκυρότητας, ικανοποιησιμότητας και ισοδυναμίας λογικών προτάσεων και εγκυρότητας λογικών επιχειρημάτων με εργαλεία της μαθηματικής λογικής. Επιπλέον οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να υλοποιήσουν εφαρμογές έμπειρων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης μικρής κλίμακας στη γλώσσα προγραμματισμού Prolog.

Με τη λογική συστηματοποίηση που προάγει το μάθημα, οι φοιτητές θα ωφεληθούν να αφομοιώσουν καλύτερα πλήθος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και να διαμορφώνουν σύνθετους λογικούς υπολογισμούς στο επίπεδο του υλικού των συστημάτων και στις εφαρμογές που αναπτύσσουν με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού που διδάσκονται.

Περιεχόμενα

 • Προτασιακός Λογισμός: Γλώσσα, σύνταξη (syntax) και σημασιολογία (semantics), Μοναδική αναγνωσιμότητα, Λογικοί σύνδεσμοι, απονομές αλήθειας, σημασιολογικές έννοιες, επάρκεια συνδέσμων, διαζευκτική και συζευκτική κανονική μορφή, μετατροπή λογικών εκφράσεων στην φυσική γλώσσα και αντίστροφα, εφαρμογές.
 • Πρωτοβάθμιος κατηγορηματικός λογισμός: Γλώσσα, μεταβλητές, έννοιες ελεύθερης και δεσμευμένης μεταβλητής, αντικατάσταση, αναλογία με τον προγραμματισμό, η έννοια της δομής, ερμηνεία της γλώσσας, μετατροπή λογικών εκφράσεων στην φυσική γλώσσα και αντίστροφα, ορισμός της αλήθειας κατά Tarski.
 • Αποδεικτική θεωρία προτασιακού και κατηγορηματικού λογισμού: Αποδεικτικές διαδικασίες Natural Deduction, Tableaux και Επίλυσης (Resolution), ορθότητα και πληρότητα των διαδικασιών αυτών, επεξεργασία επιχειρημάτων.
 • Εφαρμογές στην Πληροφορική (αρχιτεκτονική υπολογιστών, βάσεις γνώσεων, έμπειρα συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη).
 • Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού λογικής για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης Prolog.
 • Προγραμματιστική Εργασία Prolog (έμπειρο σύστημα τουριστικού περιεχομένου).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Γ. Μητακίδης (1992): Από τη Λογική στο Λογικό Προγραμματισμό και την Prolog, Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
 • Μ. Μαρακάκης (2016): Prolog: Προγραμματισμός σε Λογική για Τεχνητή Νοημοσύνη. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • S. Russel, P. Norvig (2004): Τεχνητή Νοημοσύνη: Μία Σύγχρονη Προσέγγιση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Α. Τζουβάρας (1998): Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής. Εκδόσεις Ζήτη.
 • Δ. Πορτίδης, Σ. Ψύλλος, Δ. Αναπολιτάνος (2007): Λογική: Η Δομή του Επιχειρήματος
 • P.D. Magnus: forallx: An Introduction to Formal Logic
 • Mendelson E. (1997): Introduction to Mathematical Logic, 4th Edition, Chapman & Hall.

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Μαθηματική Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται ορισμοί, μαθηματικά αποτελέσματα, θεμελιώδεις μέθοδοι λογισμού και βασικές μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά  με τα βασικά μαθηματικά εργαλεία ανάλυσης και άλγεβρας που απαντώνται στη θεμελίωση και στην εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών Το μάθημα υποστηρίζει άμεσα τα περισσότερα αντικείμενα και μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ας σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του μαθήματος συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής σε κάποια από τα παραπάνω αντικείμενα με χρήση νέων Τεχνολογιών με τη βοήθεια προγραμμάτων όπως είναι το Matlab και το Octave.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει, να περιγράφει και να χειρίζεται τις βασικές γνώσεις της Ανάλυσης (ενδεικτικά: ακολουθίες, σειρές, συναρτήσεις μιας μεταβλητής (παραγώγιση, ολοκλήρωση), διαφορικές εξισώσεις) και της Γραμμικής Άλγεβρας (ενδεικτικά: Αλγεβρική δομή, Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά Συστήματα, χαρακτηριστικά μεγέθη).
 • Να επιλέγει τις κατάλληλες μαθηματικές έννοιες και να μπορεί να μοντελοποιήσει το εκάστοτε πρόβλημα Πληροφορικής που καλείται να επιλύσει. Επιπλέον να αναπτύσσει μαθηματική σκέψη και να μπορεί να αναλύσει και να προσαρμόσει τις αποκτηθείσες γνώσεις σε εφαρμογές της επιστήμης των υπολογιστών. Έτσι μαθαίνει να αναλύει με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
 • Να συνδυάζει τα βασικά συστατικά του Λογισμού και της Άλγεβρας προκειμένου να λύσει πολυπλοκότερα μαθηματικά προβλήματα.
 • Να επιλέγει την κατάλληλη μαθηματική μέθοδο ώστε να επιλύει σύνθετα ή νέα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους, και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
 • Να γνωρίζει, να χειρίζεται και να κατανοεί τα προγράμματα Matlab και Octave πάνω σε εφαρμογές της μαθηματικής Ανάλυσης και γραμμικής άλγεβρας στην επιστήμη των υπολογιστών.

Περιεχόμενα

 • Πραγματικοί αριθμοί και απεικονίσεις
 • Όριο και συνέχεια συνάρτησης
 • Παράγωγος συνάρτησης και εφαρμογές
 • Αόριστο ολοκλήρωμα. Διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές
 • Ορισμένο Ολοκλήρωμα και εφαρμογές
 • Θεωρία Πινάκων-Ορίζουσες πινάκων και ιδιότητες τους. Γραμμικά ομογενή και μη ομογενή συστήματα. Επίλυση με μέθοδο Gauss-μέθοδο Cramer
 • Ομάδες-Δακτύλιοι-Διανύσματα στο επίπεδο και στο χώρο. Διανυσματικοί χώροι, ορισμός και ιδιότητες-διανυσματικός υπόχωρος και βάσεις διανυσματικών χώρων.
 • Γραμμικές απεικονίσεις, ορισμός πυρήνα γραμμικής απεικόνισης και πεδίο τιμών αυτής.
 • Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Ορισμός ακολουθίας, μονοτονία ακολουθίας και σύγκλιση αυτής. Σειρές πραγματικών αριθμών και ιδιότητες σύγκλισης

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Μ. Φιλιππάκης, Εφαρμοσμένη ανάλυση και στοιχεία γραμμικής άλγεβρας, Εκδόσεις Τσότρας, Β έκδοση, Αθήνα 2017
 • Χ. Μωυσιάδης, Ανώτερα Μαθηματικά
 • Σημειώσεις διδάσκοντα

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Λειτουργικά Συστήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων, τις αρχές σχεδίασής τους, τα θέματα που διαχειρίζονται και η επίδρασή των διαφόρων παραλλαγών τους στη λειτουργία των συστημάτων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες των λειτουργικών συστημάτων καθώς και τους βασικούς τομείς / δυσκολίες λειτουργίας ενός υπολογιστικού συστήματος που καλούνται να διαχειριστούν.
 • να γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς που υλοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για την εξυπηρέτηση πολλαπλών διεργασιών, για τη διαχείριση της μνήμης και τη διαχείριση των αρχείων ενός συστήματος.
 • να αναλύει, να αξιολογεί και να τεκμηριώνει εναλλακτικές τεχνολογίες/μηχανισμούς λειτουργικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

  • Βασικές Έννοιες και Ιστορία των Λειτουργικών Συστημάτων.
  • Δομή Λειτουργικών Συστημάτων.
  • Διεργασίες: Ιδιότητες και Υλοποίηση Διεργασιών, Διαδιεργασιακή Επικοινωνία, Χρονοπρογραμματισμός Διεργασιών.
  • Χρήση και Υλοποίηση Νημάτων, Αναδυόμενα Νήματα, Μετατροπή Μονονηματικού Κώδικα σε Πολυνηματικό, Χρονοπρογραμματισμός Νημάτων.
  • Αδιέξοδα: Ο Αλγόριθμος της Στρουθοκαμήλου, Ανίχνευση, Ανάκαμψη, Αποφυγή, Πρόληψη.
  • Διαχείριση Μνήμης: Εικονική Μνήμη, Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμών Σελιδοποίησης, Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδων, Τμηματοποίηση.
  • Είσοδος/Έξοδος: Υλικό και Λογισμικό Εισόδου-Εξόδου, Δίσκοι, Τερματικά.
  • Συστήματα Αρχείων: Αρχεία και Κατάλογοι, Υλοποίηση.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos (2018), Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα, 4η Αμερικανική Έκδοση (μεταφρασμένο), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ.
 • Silberschatz, Galvin, Gagne (2013), Λειτουργικά Συστήματα, 9η έκδοση (μεταφρασμένο), Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ.

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο του προγραμματισμού και των γλωσσών προγραμματισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό και τις βασικές αρχές του με τη γλώσσα προγραμματισμού C.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία προγραμματισμού ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού (για παράδειγμα δομημένος προγραμματισμός, μεταβλητές, συνθήκες ροής και ελέγχου, συναρτήσεις και μέθοδοι).
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού C ως μια βασική και γενικής χρήσης γλώσσα που είναι ανεξάρτητη από λειτουργικά συστήματα.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα επίλυσης προβλημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες.
  • Αλγόριθμοι
  • Ψευδοκώδικας
  • Έννοιες γλωσσών προγραμματισμού
  • Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος C
 • Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις.
  • Τύποι, δηλώσεις και αρχικοποίηση μεταβλητών.
  • Τροποποιητές τύπων δεδομένων (type modifiers)
  • Μετατροπές τύπου
 • Εντολές ελέγχου ροής.
  • Εντολές if, if…else, for, while, do
  • Χρήση λογικών και σχεσιακών τελεστών
 • Πίνακες (Arrays) και Αλφαριθμητικά (Strings).
  • Μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες – Διαχείριση
  • Χρήση, κατασκευή και διαχείριση αλφαριθμητικών
 • Δείκτες.
  • Ορισμός και αρχικοποίηση
  • Χρήση δεικτών
 • Αναλυτική εξέταση συναρτήσεων.
  • Πρωτότυπα συναρτήσεων (function prototype)
  • Αναδρομική / επαναλαμβανόμενη κλήση
  • Εξέταση παραμέτρων συνάρτησης
  • Πέρασμα ορισμάτων στη συνάρτηση main()
 • Αναλυτική εξέταση Συναρτήσεων εισόδου/εξόδου.
  • Είσοδος / έξοδος χαρακτήρων και αλφαριθμητικών
  • Αναλυτική παρουσίαση των gets(), puts(), printf(), scanf()
 • Διαχείριση αρχείων.
  • Εισαγωγή στα streams
  • Εισαγωγή στο σύστημα αρχείων
  • Αναλυτική εξέταση
  • Συναρτήσεων εισόδου/ εξόδου σε αρχεία.
 • Δομές (Structures), Ενώσεις (Unions) και Απαριθμητοί τύποι (Enumerations).
  • Ορισμός δομών
  • Διαχείριση δομών
  • Χρήση δομών
  • Δείκτες σε δομές
  • Δημιουργία ενώσεων

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Deitel H.M. – Deitel P.J. (2003): C Προγραμματισμός (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Schildt H. (2001): Οδηγός της C, Έκδοση 3η (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Ν. Χατζηγιαννάκης (2016): Η Γλώσσα C σε βάθος, 5η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Γ. Σ. Τσελίκης – Ν. Δ. Τσελίκας (2016): C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Τσελίκη
 • Kernighan B. W. & Ritchie D. M., (1990): Η γλώσσα προγραμματισμού C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Aitken P., (2000): Εγχειρίδιο της C, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Jones B. L. & Aitken P. (2002): Sams Teach Yourself C in 21 Days, Sams, 6th Edition.

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.