Γλώσσα Προγραμματισμού C

Διδάσκοντες Δημοσθένης Κυριαζής
Ανδρέας Μενύχτας
Αγγελική Πάνου
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-501
Πιστωτικές μονάδες 7
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο του προγραμματισμού και των γλωσσών προγραμματισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό και τις βασικές αρχές του με τη γλώσσα προγραμματισμού C.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία προγραμματισμού ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραμματισμού (για παράδειγμα δομημένος προγραμματισμός, μεταβλητές, συνθήκες ροής και ελέγχου, συναρτήσεις και μέθοδοι).
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού C ως μια βασική και γενικής χρήσης γλώσσα που είναι ανεξάρτητη από λειτουργικά συστήματα.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα επίλυσης προβλημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες.
  • Αλγόριθμοι
  • Ψευδοκώδικας
  • Έννοιες γλωσσών προγραμματισμού
  • Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος C
 • Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις.
  • Τύποι, δηλώσεις και αρχικοποίηση μεταβλητών.
  • Τροποποιητές τύπων δεδομένων (type modifiers)
  • Μετατροπές τύπου
 • Εντολές ελέγχου ροής.
  • Εντολές if, if…else, for, while, do
  • Χρήση λογικών και σχεσιακών τελεστών
 • Πίνακες (Arrays) και Αλφαριθμητικά (Strings).
  • Μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες – Διαχείριση
  • Χρήση, κατασκευή και διαχείριση αλφαριθμητικών
 • Δείκτες.
  • Ορισμός και αρχικοποίηση
  • Χρήση δεικτών
 • Αναλυτική εξέταση συναρτήσεων.
  • Πρωτότυπα συναρτήσεων (function prototype)
  • Αναδρομική / επαναλαμβανόμενη κλήση
  • Εξέταση παραμέτρων συνάρτησης
  • Πέρασμα ορισμάτων στη συνάρτηση main()
 • Αναλυτική εξέταση Συναρτήσεων εισόδου/εξόδου.
  • Είσοδος / έξοδος χαρακτήρων και αλφαριθμητικών
  • Αναλυτική παρουσίαση των gets(), puts(), printf(), scanf()
 • Διαχείριση αρχείων.
  • Εισαγωγή στα streams
  • Εισαγωγή στο σύστημα αρχείων
  • Αναλυτική εξέταση
  • Συναρτήσεων εισόδου/ εξόδου σε αρχεία.
 • Δομές (Structures), Ενώσεις (Unions) και Απαριθμητοί τύποι (Enumerations).
  • Ορισμός δομών
  • Διαχείριση δομών
  • Χρήση δομών
  • Δείκτες σε δομές
  • Δημιουργία ενώσεων

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Deitel H.M. – Deitel P.J. (2003): C Προγραμματισμός (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Schildt H. (2001): Οδηγός της C, Έκδοση 3η (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Ν. Χατζηγιαννάκης (2016): Η Γλώσσα C σε βάθος, 5η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Γ. Σ. Τσελίκης – Ν. Δ. Τσελίκας (2016): C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Τσελίκη
 • Kernighan B. W. & Ritchie D. M., (1990): Η γλώσσα προγραμματισμού C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Aitken P., (2000): Εγχειρίδιο της C, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
 • Jones B. L. & Aitken P. (2002): Sams Teach Yourself C in 21 Days, Sams, 6th Edition.

Πρόσθετη βιβλιογραφία

Στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.