Διαχείριση Δικτύων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μία συνολική εικόνα των μεθοδολογιών, τεχνικών, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των δικτύων υπολογιστών. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προτείνει λύσεις για τον αρχικό σχεδιασμό, την επέκταση και την αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και τεχνικών απαιτήσεων/προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (SLA).

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή διδασκόμενων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της λειτουργίας δικτυακών στοιχείων.

Περιεχόμενα

 • Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων, Κατηγοριοποιήσεις δικτύων, Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης.
 • Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης, Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management, Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι, Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol), Management Information Base (MIB).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης.
 • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI.
 • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN.
 • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης, παρακολούθηση απόδοσης δικτύων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Μήλιου Αμαλία Ν.,Νικοπολιτίδης Πέτρος,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ . (2007): Διαχείριση δικτύων υπολογιστών, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ
 • Kurose J. & Ross K. (2004): Δικτύωση Υπολογιστών (Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο) (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Γκιούρδας.
 • Stallings W. (2003): Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Sudhir Dixit, Ramjee Prasad, Wireless IP and Building the Mobile Internet (Artech House Books, 2003)
 • Nathan Muller, LANs TO WANs: The Complete Management Guide, (Artech House Books, 2003)
 • Matthew Liotine, Mission-Critical Network Planning, (Artech House Books, 2003)
 • Freddy Ghys, Michel Smouts, Marcel Mampaey, Arto Vaaraniemi, 3G Multimedia Network Services, Accounting and User Profiles (Artech House Books, 2003)
 • Nihal Kularatna, Dileeka Dias, Essentials of Modern Telecommunications Systems (Artech House Books, 2004)
 • Harri Holma, Antti Toskala, WCDMA for UMTS (Wiley, 2001
 • Jaana Laiho, Achim Wacker, Tomas Novosad, Radio Network Planning and Optimisation for UMTS (Wiley, 2002)

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρουσιάζει τις αρχές και μεθοδολογίες για τη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών εμπλουτίζοντας τις βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να χρησιμοποιεί και εφαρμόζει την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που χρησιμοποιείται σε έργα δικτύωσης μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
 • να κατανοεί και εκτιμά διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης δικτύων δεδομένων (ενδεικτικά: προσδιορισμός απαιτήσεων και προδιαγραφών, λογικός και φυσικός σχεδιασμός του δικτύου, επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, διευθυνσιοδότηση και ονοματοδοσία των δικτυακών συσκευών , υλοποίηση και έλεγχος και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας)
 • να επιλέγει και να προτείνει κατάλληλες αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες δικτύων, πρωτόκολλα και πολιτικές ανάλογα με το πρόβλημα σχεδίασης, αναβάθμισης, ή/και βελτιστοποίησης δικτύου
 • να εφαρμόζει, να ελέγχει και να αναπροσαρμόζει λύσεις σε έργα υλοποίησης νέων ή επανασχεδιασμού και αναβάθμισης υπαρχόντων δικτύων επικοινωνιών
 • να χειρίζεται και χρησιμοποιεί λογισμικό προσομοίωσης πρωτοκόλλων δρομολόγησης και λογισμικό ανίχνευσης πακέτων δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Επιλογή πρωτοκόλλων για τα στρώματα ζεύξης, δικτύου, μεταφοράς.
 • Επιλογή αρχιτεκτονικών δικτύων και δικτυακών συσκευών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 1. Σπύρος Δ. Αρσένης, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτύων”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. Priscilla Oppenheimer, “Top-Down Network Design”, 2nd Edition, Cisco Press.
 3. James D. McCabe, “Network Analysis, Architecture and Design”, 2nd Edition, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
 4. Thomas Robertazzi, “Planning Telecommunication Networks”, IEEE Press.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.