Διαχείριση Δικτύων

Διδάσκοντες Αρίστη Γαλάνη
Κατηγορία μαθήματος ΥΔΚ/ΔΙΚ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-322
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μία συνολική εικόνα των μεθοδολογιών, τεχνικών, τεχνολογιών και πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και το σχεδιασμό των δικτύων υπολογιστών. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να προτείνει λύσεις για τον αρχικό σχεδιασμό, την επέκταση και την αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και τεχνικών απαιτήσεων/προβλημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (SLA).

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή διδασκόμενων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της λειτουργίας δικτυακών στοιχείων.

Περιεχόμενα

 • Ανασκόπηση βασικών εννοιών δικτύων, Κατηγοριοποιήσεις δικτύων, Ρόλος των συστημάτων διαχείρισης.
 • Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης, Λειτουργίες διαχείρισης: configuration, fault, administration, performance and security management, Επίπεδα διαχείρισης: element management, network management, service management, business management.
 • Οντότητες διαχείρισης και διαχειριζόμενοι κόμβοι, Πρωτόκολλο SNMP (Simple Network Management Protocol), Management Information Base (MIB).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης.
 • Πρότυπο διαχείρισης ISO/OSI.
 • Πρότυπο διαχείρισης ΤMN.
 • Σχεδιασμός δικτύων σταθερής και ασύρματης πρόσβασης, παρακολούθηση απόδοσης δικτύων μέσω συμφώνου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Μήλιου Αμαλία Ν.,Νικοπολιτίδης Πέτρος,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ . (2007): Διαχείριση δικτύων υπολογιστών, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ
 • Kurose J. & Ross K. (2004): Δικτύωση Υπολογιστών (Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο) (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Γκιούρδας.
 • Stallings W. (2003): Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Sudhir Dixit, Ramjee Prasad, Wireless IP and Building the Mobile Internet (Artech House Books, 2003)
 • Nathan Muller, LANs TO WANs: The Complete Management Guide, (Artech House Books, 2003)
 • Matthew Liotine, Mission-Critical Network Planning, (Artech House Books, 2003)
 • Freddy Ghys, Michel Smouts, Marcel Mampaey, Arto Vaaraniemi, 3G Multimedia Network Services, Accounting and User Profiles (Artech House Books, 2003)
 • Nihal Kularatna, Dileeka Dias, Essentials of Modern Telecommunications Systems (Artech House Books, 2004)
 • Harri Holma, Antti Toskala, WCDMA for UMTS (Wiley, 2001
 • Jaana Laiho, Achim Wacker, Tomas Novosad, Radio Network Planning and Optimisation for UMTS (Wiley, 2002)

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.