Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων

Διδάσκοντες Άγγελος Ρούσκας
Κατηγορία μαθήματος ΥΔΚ/ΔΙΚ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-331
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρουσιάζει τις αρχές και μεθοδολογίες για τη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών εμπλουτίζοντας τις βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής, πρωτοκόλλων και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να χρησιμοποιεί και εφαρμόζει την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω που χρησιμοποιείται σε έργα δικτύωσης μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
 • να κατανοεί και εκτιμά διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης δικτύων δεδομένων (ενδεικτικά: προσδιορισμός απαιτήσεων και προδιαγραφών, λογικός και φυσικός σχεδιασμός του δικτύου, επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, διευθυνσιοδότηση και ονοματοδοσία των δικτυακών συσκευών , υλοποίηση και έλεγχος και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας)
 • να επιλέγει και να προτείνει κατάλληλες αρχιτεκτονικές, τεχνολογίες δικτύων, πρωτόκολλα και πολιτικές ανάλογα με το πρόβλημα σχεδίασης, αναβάθμισης, ή/και βελτιστοποίησης δικτύου
 • να εφαρμόζει, να ελέγχει και να αναπροσαρμόζει λύσεις σε έργα υλοποίησης νέων ή επανασχεδιασμού και αναβάθμισης υπαρχόντων δικτύων επικοινωνιών
 • να χειρίζεται και χρησιμοποιεί λογισμικό προσομοίωσης πρωτοκόλλων δρομολόγησης και λογισμικό ανίχνευσης πακέτων δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Επιλογή πρωτοκόλλων για τα στρώματα ζεύξης, δικτύου, μεταφοράς.
 • Επιλογή αρχιτεκτονικών δικτύων και δικτυακών συσκευών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 1. Σπύρος Δ. Αρσένης, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δικτύων”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. Priscilla Oppenheimer, “Top-Down Network Design”, 2nd Edition, Cisco Press.
 3. James D. McCabe, “Network Analysis, Architecture and Design”, 2nd Edition, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
 4. Thomas Robertazzi, “Planning Telecommunication Networks”, IEEE Press.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και εργαστηριακές ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.