Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το μάθημα ειδίκευσης στον τομέα της υλοποίησης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών καθώς και φορητών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι η βάση / τα θεμέλια ενός δικτυωμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος. Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών καθώς και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και η μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών και φορητών υπηρεσιών. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τα στοιχεία θεωρίας και τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία φορητών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Γνωρίζει τις απαραίτητες τεχνολογίες λειτουργίας, προγραμματισμού και εκτέλεσης δικτυακών υπηρεσιών.
 • Αναλύει και διατυπώνει αρχιτεκτονικές σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, να μοντελοποιεί υπηρεσίες και εφαρμογές καθώς και διεπαφές για την επικοινωνία σύνθετων και κατανεμημένων συστατικών στοιχείων των εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Λειτουργίες
  • Πρωτόκολλα
 • Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών
  • Αρχιτεκτονικές: Μοντέλα Client-server, Peer-to-peer, Service Oriented Architectures
  • Java – Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces) – Sockets
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων διεπαφών
  • Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)
  • Σχετικά εργαλεία (jQuery, Bootstrap)
 • Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  • Κατηγορίες δικτυακών εφαρμογών πολυμέσων
  • Εφαρμογές μετάδοσης αποθηκευμένου ήχου και βίντεο με συνεχή ροή
  • Διαδραστικές δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου
  • Θέματα ποιότητας υπηρεσίας
 • Φορητά πληροφοριακά συστήματα
  • Android Stack
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φορητών πληροφοριακών συστημάτων
  • Υλοποίηση φορητών πληροφοριακών συστημάτων
 • Ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη
  • Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων (SQL, NoSQL, Object stores)
  • Τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (Apache SPARK, Tensorflow, Keras)
  • Κύκλος ζωής επεξεργασίας δεδομένων

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Χ. Δουληγέρης, Ρ. Μαυροπόδη, Ε. Κοπανάκη, Α. Καραλής, «Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (NewTech Pub)
 • Α. Καράκος, «Τεχνικές Δημιουργίας και Συντήρησης Ιστοσελίδων», Εκδόσεις Α. Τζιόλα
 • Δ. Γαβαλάς, Β. Κασαπάκης, Θ. Χατζηδημήτρης, «Κινητές Τεχνολογίες», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών (NewTech Pub)
 • P. Gasston, «The Modern Web: Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript»
 • J.N. Robbins, «Learning Web Design»
 • W. Wheeler, J. White, «Spring in Practice»

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες, αρχές και προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • να γνωρίζει τρόπους ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων μέσω σχετικών μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.
 • να δύναται να υλοποιεί τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους.
 • Ανάλυση κυριότερων κατηγοριών εφαρμογών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Θεμιστοκλέους Μ. Μαντζάνα Β., 2010 ‘Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και τις Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές’, αυτοέκδοση, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Kurosh. J, Ross, K. 2004, ‘Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο’, Γκιούρδας 2004, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Papazoglou, M. 2008, “Web Services: Principles and Technology”, Pearson Prentice Hall, London, UK.
 • Jossutis, N., 2007, “SOA in Practice: The Art of Distributed System Design”, O’Reilly, Cambridge, UK

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.