Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Διδάσκοντες Βασιλική Κούφη
Κατηγορία μαθήματος ΥΔΚ/ΠΣ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-513
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

  • να κατανοεί τις βασικές έννοιες, αρχές και προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες.
  • να γνωρίζει τρόπους ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων μέσω σχετικών μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.
  • να δύναται να υλοποιεί τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

  • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους.
  • Ανάλυση κυριότερων κατηγοριών εφαρμογών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Θεμιστοκλέους Μ. Μαντζάνα Β., 2010 ‘Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και τις Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές’, αυτοέκδοση, Αθήνα, Ελλάδα.
  • Kurosh. J, Ross, K. 2004, ‘Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο’, Γκιούρδας 2004, Αθήνα, Ελλάδα.
  • Papazoglou, M. 2008, “Web Services: Principles and Technology”, Pearson Prentice Hall, London, UK.
  • Jossutis, N., 2007, “SOA in Practice: The Art of Distributed System Design”, O’Reilly, Cambridge, UK

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.