Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και για αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί

Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητή που συγκατοικούσε με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και για αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί.

Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εκ νέου για το διάστημα από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022ώστε να υποβληθούν συμπληρωματικά τα σχετικά πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ενημέρωση για το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) ΙΚΥ Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου (webinar) σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως 13:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι εφικτή μέσω του ακόλουθου link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhkNGFiNTQtMTZmNS00YTc3LWEwMWItYTg5OWNjN2VmNjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22b14e7efd-1f07-41f5-ba4e-292cf6609e1c%22%7d

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείστε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210-3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο (Ισπανία) μέσω Erasmus+

The School of Informatics Engineering at the University of Oviedo is organizing a research-oriented Erasmus+ internship for next summer. The program lasts 8 weeks and it is focused on the development of a research project in collaboration with local students and supervised by professors of our Department of Computing. Applicants should apply also for an Erasmus+ internship to cover their travel and stay expenses.