Τσαγκάρης Κωνσταντίνος

Ο Δρ Κώστας Τσάγκαρης έλαβε το δίπλωμά του (το 2000) και το διδακτορικό του (το 2004) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 2005, τιμήθηκε με το βραβείο “Ericssonʼs awards of excellence in Telecommunications ” για την διδακτορική του διατριβή. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ειδικά στους τομείς του σχεδιασμού, της διαχείρισης και βελτιστοποίησης ασύρματων/ενσύρματων δικτύων επικοινωνιών/υπολογιστών. Από τον Ιανουάριο του 2004 εργάζεται ως ανώτερος μηχανικός-ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως και σήμερα έχει εργαστεί ως Λέκτορας βάσει ΠΔ407/80 στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου τμήματος. Σε Ευρωπαικό επίπεδο έχει εμπλακεί ενεργά σε ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης όπως τα “UniverSelf”, «AUTOnomic OpenFLOW (AUTOFLOW)»,“Opportunistic Networks and Cognitive Management Systems for Efficient Application Provision in the Future Internet (OneFIT)”, “End-to-End Efficiency” (E3) του πλαισίου FP7/ICT, τα “End-to- End Reconfigurability (E2R)” Φάση I και Φάση II του πλαισίου FP6/IST, το MONASIDRE του πλαισίου FP5/IST κ.ά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στο σχεδιασμό, διαχείριση και βελτιστοποίηση ασύρματων/ενσύρματων δικτύων πρόσβασης και κορμού, τα δίκτυα οριζόμενα από λογισμικό (Software Defined Networks – SDN), τα αυτο-οργανώμενα και αυτόνομα δίκτυα και την εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στο σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων. Ο Δρ. Κ. Τσαγκάρης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 140 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές στις παραπάνω περιοχές. Είναι ανώτερο μέλος του IEEE, μέλος του ACM και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Ο Δρ Τσαγκάρης έχει επίσης συμμετάσχει και συνεισφέρει σε Ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς επιτροπές και ομάδες προτυποποίησης όπως οι RRS (Reconfigurable Radio Systems) και AFI (Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet) του ETSI (European Telecommunications Standards Institute ) και η ομάδα IEEE DySPAN/P1900.4της οποίας έχει διατελέσει και Τεχνικός Συντάκτης των δημοσιευμένων προδιαγραφών. Ο Κ. Τσαγκάρης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Π. Δεμέστιχα.

Σαντιπαντάκης Γιώργος

Ο Γιώργος Σαντιπαντάκης, απέκτησε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΤΕΙ Κρήτης) και στη συνέχεια Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Διαχείριση Πληροφορίας» του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Συνεργατική ανάπτυξη οντολογιών μέσω του Telex», αξιοποίησε το πλαίσιο ανάπτυξης συνεργατικών εφαρμογών «Telex» του INRIA(Paris), σε συνδυασμό με τους «κανόνες σημασιολογικής εγκυρότητας» (validity rules). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική» του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα όπως επίσης και σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το σημασιολογικό ιστό, κατανεμημένη συλλογιστική και διαχείριση πληροφορίας σε peer-to-peer δίκτυα, την αρθρωματοποίηση (modularization) οντολογιών καθώς και τη συνεργατική ανάπτυξή τους. Ο Γ. Σαντιπαντάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βούρο.

Πουλυμενοπούλου Μικαέλα

Η Μικαέλα Πουλυμενοπούλου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (2006). Έχει εργαστεί ως διδάσκων Π.Δ. 407 στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (200-2003) και ως διδάσκων για εργαστηριακό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2006 έως σήμερα). Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας και ιδιαίτερα σε έργα που αφορούσαν στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων. Έχει εργαστεί ως προϊσταμένη στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Βύρωνα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα δικτυοκεντρικά πληροφοριακά συστήματα υγείας, την τεχνολογία υπολογιστικών νεφών, την αρχιτεκτονική των υπηρεσιών ιστού, τα συστήματα ροής εργασιών, τους προσωπικούς φακέλους υγείας, την μηχανική γνώσης, τις οντολογίες, τη σημασιολογική ολοκλήρωση ιατρικής πληροφορίας και ιατρικών συστημάτων και την ασφάλεια σε πληροφοριακά συστήματα υγείας. Η Μ. Πουλυμενοπούλου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βασιλακόπουλο.

Πουλάκης Μάριος

Ο Δρ. Μάριος Ι. Πουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ειδίκευση στην κατεύθυνση Επικοινωνιών. Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη «Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επιπρόσθετα, το Μάιο του 2014 απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ. Το 2007 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ ως επιστημονικός συνεργάτης και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά ακαδημαϊκά προγράμματα καθώς και σε διάφορα αναπτυξιακά έργα ως μηχανικός έργου και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επιπλέον, έχει εκτελέσει διδακτικό έργο στη ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ καθώς και στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές των ασύρματων και δορυφορικών δικτύων, καθώς και των γνωστικών δικτύων, με έμφαση στη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού και της διαχείρισης πόρων για διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών. Ο Μ. Πουλάκης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πολύ καλές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2007 και της IEEE από το 2011. Ο Μ. Πουλάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

Πολίτης Ηλίας

Ο Ηλίας Πολίτης είναι κάτοχος πτυχίου BSc Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Queen Mary College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου από το 2000 και MSc στις Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες από το King’s College London από το 2001, ενώ αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2009. Σήμερα εργάζεται ως Έμπειρος Ερευνητής και Μεταδιδάκτορας στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων με τον Καθ. Χρήστο Ξενάκη. Ο κ. Πολίτης έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Έμπειρος Ερευνητής στο Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης και στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, αντίστοιχα. Οκ Πολίτης έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών ομάδων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα του πλαισίου FP7 (ROMEO, SALUS, FUTON) και του Η2020 (SECRET, SONNET, EMYNOS) στα οποία συμμετείχε σε όλες τις φάσης της συγγραφής, διαχείρισης και υλοποίησής τους. Στον κ. Πολίτη έχει απονεμηθεί υποτροφία από του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στα πλαίσια του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα-SIEMENS για την έρευνά του στη μελέτη και βελτιστοποίηση μετάδοσης HTTP ροών βίντεο σε ετερογενή ασύρματα δίκτυα. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά τα πεδία του Μελλοντικού Internet και των Δικτύων Επόμενης Γενιάς, contextual awareness και ασφάλεια για Beyond 5G δίκτυα, όπου έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος του ΤΕΕ και της ΙΕΕΕ. Ο Η. Πολίτης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον Καθηγητή Χ. Ξενάκη.

Πιτροπάκης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Πιτροπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Το 2009 απέκτησε το πτυχίο από τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/ών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Προηγμένα Πληροφοριακά συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2015 ονομάστηκε Διδάκτορας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εντάσσονται η ασφάλεια νεφοϋπολογιστκών συστημάτων, η εκ των έσω απειλή, καθώς και η στεγανογραφία. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Ο Ν. Πιτροπάκης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

Παπακωνσταντίνου Δέσποινα

Η Δέσποινα Παπακωνσταντίνου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2004) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (2010). Έχει εργαστεί στο Τμήμα αυτό ως μέλος του τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού και στην εταιρεία Siemens Enterprise ως μηχανικός δικτύων, ενώ από το 2009 είναι μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει σε έργα πληροφορικής υγείας, όπως στην ανάπτυξη υπηρεσιοστρεφούς συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην ανάπτυξη νεφώδους συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών παραπεμπτικών και στην ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών στην υγεία. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα υπηρεσιοστρεφή πληροφοριακά συστήματα υγείας, τα συστήματα διαχείρισης ροών εργασίας, η διαχείριση γνώσης, η ηλεκτρονική μάθηση, ο σημασιολογικός ιστός και οι τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών. Η Δ. Παπακωνσταντίνου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βασιλακόπουλο.

Νταντογιάν Χριστόφορος

Ο Χριστόφορος Νταντογιάν γεννήθηκε το 1980. Πήρε Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών το 2004 και Δίπλωμα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών» το 2006 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2009 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το CONTENT, CASCADAS, ANA, DIWAM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Διαχείριση Ρίσκου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών και Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Ο Χ. Νταντογιάν συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον Καθηγητή Χ. Ξενάκη.

Μπίθας Πέτρος

Ο Πέτρος Μπίθας έλαβε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2003. Από το ίδιο τμήμα έλαβε το διδακτορικό του με ειδίκευση στα «Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» το 2009. Από το 2004-2009, συμμετείχε σε έργα έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιπλέον από τον Νοέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Π. Μπίθας, συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού AEÜ International Journal of Electronics and Communications (ELSEVIER). Επιπλέον, είναι κριτής σε πολύ σημαντικού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως για παράδειγμα ~IEEE Transactions. Έχει δημοσιεύσει ή έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση 13 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 10 στα πρακτικά διεθνών συνδερίων. Τα παρόντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως στοχαστική μοντελοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών καναλιών, συνεργατικές επικοινωνίες, συστήματα πολλαπλών εξόδων και πολλαπλών εισόδων και γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών. Το Νοέμβριο του 2010 έλαβε τη διάκριση του υποδειγματικού κριτή (exemplary reviewer) από το περιοδικό IEEE Communications Letters. Ο Π. Μπίθας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

Μιχαηλίδης Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Θ. Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Έλαβε το πτυχίο του (το 2004) από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Πειραιά και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (το 2006) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (το 2011) από το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2012 είναι Μεταδιδάκτορας Ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά από το 2007. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνικών φυσικού στρώματος για μελλοντικά ασύρματα, δορυφορικά και συνεργατικά συστήματα επικοινωνιών. Ο Δρ. Μιχαηλίδης είναι μέλος της επιτροπής εκδόσεων του διεθνούς περιοδικού INTERNATIONAL JOURNAL on ADVANCES in TELECOMMUNICATIONS, είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή προγράμματος διεθνών συνεδρίων και βραβεύτηκε με τη διάκριση καλύτερης εργασίας (best paper award) στο διεθνές συνέδριο «The Second International Conference on Advances in Satellite and Space Communications (SPACOMM) 2010”. Η ερευνητική του δραστηριότητα επιλέχθηκε ως δράση αριστείας στο έργο της Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Ε. Θ. Μιχαηλίδης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Α. Κανάτα.