Επικοινωνίες Πολυμέσων

Διδάσκοντες Ηλίας Μαγκλογιάννης (Κοσμήτορας Σχολής)
Κωνσταντίνος Μούτσελος
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-406
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και στις εφαρμογές επικοινωνίας πολυμέσων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν βασικές γνώσεις από την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, επεξεργασία, κωδικοποίηση, συμπίεση, μετάδοση, ανάλυση και ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας) καθώς και οι τεχνολογίες διαδικτύου, ροής (streaming) και οι μηχανισμοί εξασφάλισης της ποιότητας διαδικτυακών πολυμεσικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

A)     Να κατανοούν τις βασικές μεθοδολογίες βασικές γνώσεις από την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου

B)     Να γνωρίζουν τα στάδια δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμεσικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, επεξεργασία, κωδικοποίηση, συμπίεση, μετάδοση, ανάλυση και ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας)

Γ)     Να επιλέγουν τεχνολογίες διαδικτύου, ροής (streaming) και μηχανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας διαδικτυακών πολυμεσικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου

Δ)     Να αναλύουν προβλήματα σε διάφορα πεδία εφαρμογών και να επιλέγουν σωστούς μηχανισμούς για την διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου

E)     Να αξιολογούν τα συστήματα διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Πολυμέσων
 • Θεωρία πληροφορίας και Αρχές κωδικοποίησης
 • Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG
 • Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
 • Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG 1-4
 • Ανάκτηση Πληροφορίας από βίντεο: MPEG 7, 21
 • Συγχρονισμός πολυμέσων
 • Πολυεκπομπή
 • Πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων
 • Ροή πολυμέσων
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας
 • Πολυμέσα σε δίκτυα κινητών
 • Νέα πρότυπα – WebRTC

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Συστήματα Πολυμέσων: Αλγόριθμοι, Πρότυπα και Εφαρμογές, Συγγραφείς: Havaldar P., Medioni G., ISBN: 9789604891528, Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
 • Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες, Συγγραφείς: Γεώργιος Β. Ξυλωμένος, Γεώργιος Κ. Πολύζος, ISBN: 978-960-461-262-8, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.