Διοίκηση Έργων Πληροφορικής

Διδάσκοντες Ελένη-Λασκαρίνα Μακρή
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-923
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της διοίκησης έργων που αφορούν στην κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών και η μελέτη του ευρέως αποδεκτού μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute – PMI) των ΗΠΑ. Χρησιμοποιείται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες το πλαίσιο PMI μέσω διαθέσιμων εργαλείων διοίκησης έργων προκειμένου να ασκηθούν και να αποκτήσουν σχετικές εμπειρίες κατά την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν την ανάγκη διοίκησης (διαχείρισης) των έργων ψηφιακής τεχνολογίας όπως κάθε άλλου έργου.
 • Αναγνωρίζουν σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διοίκησης ψηφιακών έργων.
 • Περιγράφουν βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακών έργων και να ακολουθούν μια μεθοδολογία διοίκησης ψηφιακών έργων – από τη σύλληψη του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του.
 • Αναπτύσσουν δομές ανάλυσης εργασιών (WBS).
 • Αναπτύσσουν σχέδια έργων (project plans).
 • Αναπτύσσουν επιχειρησιακές περιπτώσεις (business cases).
 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές και τους τομείς απόδοσης διαχείρισης έργων κατά PMI.
 • Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών έργων
 • Χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την παρακολούθηση της προόδου των έργων
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές για την κατανομή και εξισορρόπηση των πόρων
 • Κατανέμουν δραστηριότητες και πόρους με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • Σχεδιάζουν χρονοδιάγραμμα Gantt/PERT με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • Παρακολουθούν την πρόοδο κάθε έργου με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Βασικές αρχές διοίκησης έργων (π.χ. ορισμός έργων, τυπολογία έργων, βασικά χαρακτηριστικά έργων). Συστημική προσέγγιση της διοίκησης έργων. Η επίδραση της οργανωτικής δομής στη διοίκηση έργων.
 • Αρχές και τομείς απόδοσης διοίκησης έργων κατά PMI (PMBOK: 12 αρχές και 8 τομείς απόδοσης έργων)
 • Κύκλοι ζωής έργων, πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες διοίκησης ψηφιακών έργων (π.χ. φάσεις, παραδοτέα).
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων έργων (π.χ. μετρήσιμη οργανωσιακή αξία, μελέτη εφικτότητας, ανάλυση επικινδυνότητας, μελέτη κόστους-οφέλους, οικονομικά μοντέλα μέτρησης απόδοσης).
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (π.χ. μέτρηση απόδοσης οργανισμού με τη μετρική Balanced Scorecard).
 • Ανάπτυξη καταστατικού και σχεδίων διοίκησης έργων.
 • Διαδικασία ανάπτυξης δομής ανάλυσης εργασιών. Μέθοδοι εκτίμησης διάρκειας και κατανάλωσης πόρων (π.χ. top-down method, bottom-up method, guess estimating method, Delphi method). Μετρικές και προσεγγίσεις τεχνολογίας λογισμικού (π.χ. Function Point Analysis, COCOMO).
 • Τεχνικές και εργαλεία για την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος έργων. Διαγράμματα Gantt. Δικτυακά διαγράμματα. Μέθοδος κρίσιμου δρόμου CPM/PERT. PDM Δίκτυα. Κατανομή και εξισορρόπηση πόρων.
 • Ανάλυση απόδοσης έργων (π.χ. ανάλυση διακύμανσης, παραγόμενη αξία). Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης έργων (π.χ. SPI, CPI). Πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων (π.χ. προβλεπόμενο κόστος ολοκλήρωσης έργου και προβλεπόμενο κόστος στην ολοκλήρωση).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Δημητριάδης Α (2019): Διοίκηση – Διαχείριση Πληροφοριακών Έργων, 5η έκδοση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.Burke Rory (2014): Διαχείριση έργου, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ
 • Δημητριάδης Α (2009): Διοίκηση – Διαχείριση Πληροφοριακών Έργων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 • Phillips Joseph Χ (2007): Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Γκιούρδα & Σια ΕΕ
 • Project Management Institute (2021): A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Seventh Edition (PMBOK Guide), Project Management Institute.
 • Marchewka (2016): Information Technology Project Management: Providing Measurable Organizational Value, Wiley.
 • Schwalbe K (2013): Information Technology Project Management, Cengage Learning.
 • Phillips J (2010): IT Project Management: On Track from Start to Finish, McGraw-Hill Education.
 • Maizlish and R. Handler (2010): IT Portfolio Management Step-by-Step: Unlocking the Business Value of Technology, Wiley.
 • Nicholas J (2004): Project Management for Business and Engineering: Principles and Practice, Butterworth-Heinemann.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Information Technology Project Management (IJITPM), IGI Global
 • International Journal of Project Management, Elsevier