Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διδάσκοντες Βασιλική Κούφη
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΚ/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-530
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών – ΔΕΔ (Business Process Management-BPM) και η μελέτη διαφόρων μεθόδων και τεχνικών για την ανάλυση, μοντελοποίηση, αυτοματοποίηση, εκτέλεση και αναλυτική των επιχειρησιακών διεργασιών. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις και χρησιμοποιούνται ευρέως γνωστά εργαλεία ΔΕΔ κατά την πρακτική-εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατασκευάζουν μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης με βάση το πρότυπο BPMN
 • Εκτελούν επιχειρησιακές διεργασίες χρησιμοποιώντας συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών
 • Αναλύουν τις επιδόσεις υφιστάμενων επιχειρησιακών διεργασιών και να προβαίνουν στη βελτίωση των διεργασιών εφόσον δεν κρίνονται ικανοποιητικές βάσει κριτηρίων
 • Δημιουργούν στρατηγικές διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και πλάνα (σχέδια) πραγμάτωσης επιχειρησιακών διεργασιών στο πλαίσιο οργανισμών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ορισμός επιχειρησιακών διεργασιών, ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές διεργασίες. Διεργασιοστρεφής Οργανισμός. Κατασκευή επιχειρησιακών μοντέλων διεργασιών. Εικονικές επιχειρήσεις. Επιχειρησιακές διεργασίες και ροές εργασιών.
 2. Τεχνικές ανάλυσης επιχειρησιακών διεργασιών. Ποιοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ανάλυση Pareto, ανάλυση προστιθέμενης αξίας, ανάλυση βασικής αιτίας). Ποσοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ουρές αναμονής, προσομοίωση). Μέτρα απόδοσης (χρόνος, κόστος, ποιότητα).
 3. Κύκλοι ζωής ΔΕΔ. Ανακάλυψη, ανάλυση, μοντελοποίηση, παρακολούθηση, αντιστοίχιση, προσομοίωση, ανάπτυξη. Μεθοδολογίες ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Reengineering–BPR) και βελτίωσης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Improvement–BPI). Εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών.
 4. Το πρότυπο BPMN για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών.
 5. Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών. Εννοιολογικά και εκτελέσιμα μοντέλα διεργασιών.
 6. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών (π.χ. δομή, αρχιτεκτονική, πρότυπα).
 7. Κύκλοι ζωής διεργασιών και δραστηριοτήτων. Εφαρμογές ροής εργασιών.
 8. Σχέδια και διεργασίες στην αυτοματοποίηση διεργασιών, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρησιακών διεργασιών και ροών εργασίας, τύποι ροών εργασίας, συστήματα και διαστάσεις ροών εργασίας, διαχείριση ροών εργασίας, λειτουργικές απαιτήσεις για τις ροές εργασίας, προδιαγραφές ροών εργασίας και γλώσσες εκτέλεσης
 9. Διαχείριση ροών εργασίας με χρήση συγκεκριμένου εργαλείου διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών.
 10. Αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών. Μετρικές για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών. Παρακολούθηση προκαθορισμένων μετρικών και μετρικών που αφορούν συγκεκριμένη διαδικασία και έχουν οριστεί από τον χρήστη.
 11. Μεθοδολογίες ΔΕΔ (Six Sigma, Lean, κτλ).
 12. Υπηρεσιοστρεφή (service-oriented) και διεργασιοστρεφή (process-oriented) πληροφοριακά συστήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Dumas Marlon, La Rosa Marcello, Mendling Jan, Reijers Hajo (2017): Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διεργασιών,BROKEN HILL Publishers Ltd, ISBN: 9789963258918.
 • Νικόλαος Α. Παναγιώτου, Νικόλαος Ευαγγελόπουλος, Πέτρος Κατημερτζόγλου, Σωτήρης Γκαγιαλής (2013): Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών: Οργάνωση, Αναδιοργάνωση και Βελτίωση, Κλειδάριθμος, ISBN : 978-960-461-516-2.
 • John Jeston and Johan Nelis (2008): Business Process Management, Second Edition: Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann, Boston, ISBN: 0750669217.
 • Artie Mahal (2010): How Work Gets Done: Business Process Management, Basics and Beyond, Technics Publications, New Jersey, ISBN: 193550407.
 • Matias Weske, (2010): Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, Springer, New York, ISBN: 3642092640.
 • Simha Magal and Jeffry Word (2009): Essentials of Business Processes and Information Systems, Wiley, New York, ISBN: 0470418540.
 • Howard Smith and Peter Fingar (2003): Business Process Management: The third wave. Meghan Kiffer, ISBN: 0929652339.
 • Mark McDonald, (2010): Improving Business Processes, Harvard Business Review Press, Boston, ISBN: 142212973.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Business Process Integration and management, Inderscience Publishers.
 • Business process management Journal, Emerald.