Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών

Διδάσκοντες Ορέστης Τελέλης
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΥΥΥ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-534
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται η θεωρία και η πρακτική που διέπουν τον σχεδιασμό οικονομικών μηχανισμών αυτοματοποιημένων εμπορικών συναλλαγών σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες (ιστοτόποι δημοπρασιών, παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων, ηλεκτρονικής διαφήμισης). Συγκεκριμένα, διδάσκονται οι σύγχρονες αλγοριθμικές τεχνικές που διευκολύνουν την ψηφιακή υλοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν το οικονομικό και αλγοριθμικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών.
 • να σχεδιάζουν πλατφόρμες ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών, επιλέγοντας τους κατάλληλους οικονομικούς μηχανισμούς και τις αλγοριθμικές τεχνικές υλοποίησής τους.
 • να αποτιμούν την επίδοση οικονομικών μηχανισμών και αλγορίθμων υλοποίησής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις δεδομένης ηλεκτρονικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της.
 • να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αποτιμούν μηχανισμούς αυτόματης τιμολόγησης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων: Στρατηγικές, Συναρτήσεις Απολαβών.
 • Στρατηγικά Παίγνια και Ισορροπία Nash.
 • Αποδοτικότητα Ισορροπιών.
 • Μοντέλα Ολιγοπωλίου: Ολιγοπώλια Cournot και Bertrand.
 • Δημοπρασίες: Πρώτης και Δεύτερης Τιμής, Παραλλαγές Πολλαπλών Μονάδων.
 • Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μηχανισμών.
 • Δημοπρασίες Επιδοτούμενης Αναζήτησης.
 • Συνδυαστικές Δημοπρασίες.
 • Αρχές/Μέθοδοι Τιμολόγησης.
 • Τεχνικές Πρόβλεψης.
 • Άμεσες Δημοπρασίες.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • M. J. Osborne. Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
 • R. Gibbons. Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων. Εκδόσεις Gutenberg-Δαρδανός, 2009.
 • N. Nisan, T. Roughgarden, E. Tardos, V. Vazirani. Algorithmic Game Theory. Cambridge University Press, 2006.
 • T. Roughgarden. Twenty Lectures on Algorithmic Game Theory. Cambridge University Press, 2016.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.