Μεταγλωττιστές

Διδάσκοντες Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-206
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της ανάλυσης των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού όπως και της περιγραφής του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

  • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σχεδίασης, υλοποίησης και ανάλυσης συστημάτων μεταγλωττιστών για σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
  • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

  • Εισαγωγή – Γενικά χαρακτηριστικά σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
  • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
  • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
  • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Scott, M. L., Πραγματολογία των γλωσσών Προγραμματισμού, 2η αμερικ. έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2009
  • Σημειώσεις διδάσκοντα

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.