Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Διδάσκοντες Δημήτριος Σάμψων
Δημήτριος Γκότζος
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΠΔΙ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-703-ΠΔΙ
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να παρέχουν δυνατότητες διδασκαλίας μάθησης και αξιολόγησης της μάθησης που δεν είναι εφικτό να προσφερθούν από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση συστημάτων ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

  • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας [ΕΣ1]
  • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα συστήματα ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης [ΕΣ2]
  • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα ψηφιακά μαθήματα [ΕΣ3]

Περιεχόμενα

 1. Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου (Online Teaching & Learning). Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 2. Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs). Ορισμοί, Επισκόπηση και Παραδείγματα.
 3. Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ψηφιακής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες & Διδακτικά Σενάρια, Ψηφιακά Μαθήματα, Ψηφιακές Τάξεις.
 4. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων (Μελέτη Περίπτωσης: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ). Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 5. Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Διδακτικά Σενάρια. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Διάθεσης Διδακτικών Σεναρίων. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδακτικών Σεναρίων. Μελέτη Περίπτωσης: ΑΙΣΩΠΟΣ, ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, LAMS.
 6. Ψηφιακά Μαθήματα. Μεθοδολογία και Εργαλεία Ανάπτυξης. Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ψηφιακών Μαθημάτων
 7. Ψηφιακές Τάξεις. Εργαλεία Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακών Μαθημάτων
 8. Πλαίσιο Επαγγελματικών Ικανοτήτων για την Ψηφιακή Διδασκαλία μέσω του Διαδικτύου (Online Teaching Competences)

Προτεινόμενα Συγγράμματα

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Αρίσταρχο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.