Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων

Διδάσκοντες Γεώργιος Βούρος
Κατηγορία μαθήματος ΥΔΚ/ΑΣ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-520
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 4 ώρες
Ώρες εργαστηρίων -
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει αρχές, αρχιτεκτονικές, μεθόδους ανάπτυξης μονο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων, τις δυνατότητες και δυσκολίες που αναδύονται από την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, με στόχο να αναλαμβάνει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.

Ειδικότερα οι φοιτητές γνωρίζουν και αποκτούν την ικανότητα ανάπτυξης:

 • αρχικτεκτονικών μόνο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων,
 • μεθόδων ανταγωνισμού, συνεργασίας και επίτευξης συντονισμού μεταξύ των πρακτόρων,
 • μεθόδων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Βασικές αρχές
 • Συνεργασία πρακτόρων
 • Επίτευξη συμφωνιών
 • Αλληλεπίδραση, οργανισμοί πρακτόρων και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Michael Wooldridge, Introduction to MultiAgent Systems (Ελλη¬νική έκδοση «Εισαγωγή στα Πολυπρακτορικά συστήματα», εκδόσεις Κλειδάριθμος), 2008.
 • Yoav Shoham, Kevin Leyton-Brown Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations, Cambridge University Press, 2009.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.