Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Διδάσκοντες Δημήτριος Σάμψων
Δημήτριος Γκότζος
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΠΔΙ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-732-ΠΔΙ
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Τα τελευταία χρόνια δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που υποστηρίζεται από Ψηφιακές Τεχνολογίες. Από την μια πλευρά η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν στις τρέχουσες αυξημένες απαιτήσεις τίθεται σε αμφισβήτηση. Από την άλλη, νέα μοντέλα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, όπως το μοντέλο της μικτής (blended) ή διαδικτυακής (online) διδασκαλίας και μάθησης (teaching & learning) ή/και η μικρο-μάθηση (micro-learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα. Ως συνέπεια Εκπαιδευτικές
Τεχνολογίες που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πρόσβαση σε διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs), η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom) και τα Μικρο-Διαπιστευτήρια (Micro-Credentials).
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών που υλοποιούνται με την υποστήριξη Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, δίνοντας έμφαση στην Μικρο-
Μάθηση (Micro-Learning) για την ανάπτυξη ατομικών ή επαγγελματικών ικανοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

  • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο του επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών μικρο-μάθησης [Μαθησιακό Αποτέλεσμα ΜΑ1]
  •  να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνολογίες για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών [Μαθησιακό Αποτέλεσμα ΜΑ2]
  •  να εφαρμόζει τα παραπάνω ώστε να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά σενάρια τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών μικρο-μάθησης [Μαθησιακό Αποτέλεσμα ΜΑ3]

Περιεχόμενα

  1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός (Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Καινοτομιών)

1.1 Εισαγωγή στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό & Το Μοντέλο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ADDIE

1.1α Εισαγωγή στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό

1.1β Το Μοντέλο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ADDIE

1.2 Μαθησιακοί Στόχοι, Μαθησιακά Αποτελέσματα & Αξιολόγηση

1.2α Μαθησιακοί Στόχοι (Learning Objectives) και Μαθησιακά Αποτελέσματα (Learning Outcomes)

1.2β Μέθοδοι Αξιολόγησης Επίτευξης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Assessment of Learning and/or Performance)

1.2γ Η σχεδιαστική αρχή της Εποικοδομητικής Ευθυγράμμισης (Constructive Alignment)

1.3 Σχεδίαση και Περιγραφή Εκπαιδευτικών Σεναρίων

1.3α Ορισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου & Δομικά Στοιχεία

1.3β. Διδακτικές Τεχνικές

1.3γ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Παραδείγματα

  1.  Εκπαιδευτικές Καινοτομίες (υποστηριζόμενες από Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες)

2.1 Μικρομάθηση (Micro-Learning) & Μικρο-Διαπιστευτήρια (Micro-credentials)

2.2 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Σεναρίου Μικρο-Μάθησης για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

  1.  Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

3.1  Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες:

3.1.α Αναμενόμενα Πλεονεκτήματα – Πιθανοί Κίνδυνοι

3.1.β Επιλογή Ψηφιακών Εργαλείων & Μέσω με Ανάλυση Δυνατοτήτων (Affordance Analysis)

3.2   Εκπαιδευτικά Videos

3.3   Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία

3.4   Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification

3.5   Επαυξημένη Πραγματικότητα και 3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση

3.6   Εφαρμογές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

  1.  Εργαστήριο Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Ιστοχώρου Μικρο-Μαθήματος για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

4.1  Το εργαλείο wordpress

4.2 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Ιστοχώρου Μικρο-Μαθήματος για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

4.3 Κατασκευή Εκπαιδευτικού Ιστοχώρου Μικρο-Μαθήματος για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Σοφός, Αλιβίζος; Κώστας, Απόστολος; Παράσχου, Βασιλείος; Σπανός, Δημήτριος; Γιασιράνης, Στέφανος; Τζόρτζογλου, Φίλιππος; Βρατσάλη, Νεφέλη (2023). Σχεδιασμοί εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογίες για την ψηφιακή εκπαίδευση. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “Κάλλιπος” [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 118392907]Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης
  • Διαμαντής Κωνσταντίνος; Μπίκος Κωνσταντίνος(2022). Σενάρια Διδασκαλίας με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “Κάλλιπος” [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112816054]Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης
  • Φεσάκης Γεώργιος, Κωνσταντοπούλου Αναστασία (2022). Σχεδιασμός τεχνολογικά ενισχυμένων εκπαιδευτικών σεναρίων για την προσχολική εκπαίδευση. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “Κάλλιπος” [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 112701599]  – Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης