Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Διδάσκοντες Παναγιώτης Δεμέστιχας
Αρίστη Γαλάνη
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-320
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών Ι είναι να εισάγει τους φοιτητές στα δίκτυα υπολογιστών και συγκεκριμένα στη μελέτη της ιεραρχίας των πρωτοκόλλων δικτύων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο δικτύου (network layer). Μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα γνωρίσουν με τρόπο αναλυτικό τη λειτουργία των δικτύων υπολογιστών και θα μπορέσουν να κατανοήσουν τον τρόπο και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η μεταφορά δεδομένων μέσα από ένα δίκτυο υπολογιστών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να αντιλαμβάνεται αναλυτικά και να περιγράψει τη λειτουργία και την αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων δικτύου,
 • να αντιλαμβάνεται αναλυτικά τις λειτουργίες του επιπέδου δικτύου,
 • να επιλέξει και να εφαρμόσει τους κατάλληλους αλγόριθμους δρομολόγησης,
 • να υλοποιήσει τη βέλτιστη διαδρομή κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου,
 • να περιγράψει, να αναλύσει και να αναπτύξει περαιτέρω αλγορίθμους επιπέδου δικτύου σε γλώσσες όπως C/C++ ή Java.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στα δίκτυα. Ανάγκη για δίκτυα. Κατηγορίες δικτύων, στοιχεία δικτύων (network elements), σύνδεσμοι (links).
 • Ενότητα 2: Πρωτόκολλα. Ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Ρόλος του κάθε πρωτοκόλλου στην ιεραρχία.
 • Ενότητα 3: Λειτουργίες του Επιπέδου Δικτύου.
 • Ενότητα 4: Μεταγωγή Πακέτου/ Μεταγωγή Κυκλώματος (Packet/ Circuit Switching).
 • Ενότητα 5: Αλγόριθμοι δρομολόγησης. Dijkstra, Bellman-Ford, spanning tree, multicast, broadcast.
 • Ενότητα 6: Έλεγχος συμφόρησης.
 • Ενότητα 7: Εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών. Σχεδίαση και υλοποίηση απλών πρωτοκόλλων σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++ ή Java.
 • Επιπλέον, στον εύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Tanenbaum A. (2003): Δίκτυα Υπολογιστών (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Haykin S. (2009): Συστήματα Επικοινωνίας (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • ΙΕΕΕ Computer Networks
 • IEEE Communications Magazine
 • IEEE Access
 • IEEE Wireless Communications
 • International Journal of Network Management
 • Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
 • EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking