Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Διδάσκοντες Εντεταλμένη Διδάσκουσα Α. Μαυρογιώργου
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΣΛΔ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-514
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί μια σειρά θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • να γνωρίζει το ρόλο, τις πρακτικές του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα ΗΕ με χρήση τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ευρέως για διαφορετικές μορφές του ΗΕ.

Περιεχόμενα

 • Εφαρμογή χρήστη-προς-χρήστη.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-καταναλωτή.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-επιχείρηση.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Αρσένης, Σ. 2007 ‘Σχεδιασμός πετυχημένων ιστοσελίδων. Μαρκετινγκ και προώθηση προιόντων και υπηρεσίων μέσω διαδικτύου’. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Δουκίδης, Γ. Θεμιστοκλέους, Μ. Δράκος Β. και Παπαζαφειροπούλου, Α. 1998. ‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο’, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, Ελλάδα, ISBN 960-7981-05-7.
 • Πασχόπουλος, Α. Σκαλτσάς, Π., 2000‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο’, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, Ελλάδα, ISBN 960-209-394-3
 • Συρμακέζης, Σ. Μάρκελλος Κ., Μαρκέλλου, Π. Ρήγκου, Μ. Τσακαλίδης, Α. 2006 ‘e-Επιχειρηματικότητα, Από την ιδέα στην υλοποίηση’, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, Ελλάδα
 • McGarvey R. & Campanelli, M. (2005): Start Your own E-Business, Entrepreneur Press.
 • Chaffey D. (2008): E-Business and E-Commerce Management (3rd Edition), Prentice Hall.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.