Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών

Διδάσκοντες Χρήστος Ξενάκης
Εντεταλμένος Διδάσκων
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΑΣΦ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-804
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την έννοια της ασφάλειας στις κινητές/ασύρματες επικοινωνίες. Οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες παρέχουν στους κινητούς χρήστες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πολυμέσων που ήδη υπάρχουν για τους μη-κινητούς χρήστες και τη σταθερή δικτύωση, ανεξαρτήτως θέσης. Μαζί με τις νέες προοπτικές, ωστόσο, οι κινητές/ασύρματες επικοινωνίες εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να χειρίζεται, να εφαρμόζει και να αξιολογεί τις τεχνικές και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε κινητά και ασύρματα περιβάλλοντα.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια ασύρματων επικοινωνιών
 • WLAN, IEEE 802.11
 • Έλεγχος της αυθεντικότητας στο IEEE 802.11
 • RADIUS & EAP methods
 • IEEE 802.1x
 • WEP
 • IEEE 802.11i, WPA, WPA2 (TKIP, CCMP)

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Καμπουράκης Γ. & Γκρίτζαλης Σ. & Κάτσικας Σ. (2006): Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Σημειώσεις Διδάσκοντα.
 • Zhang, Y., Zheng, J. & Ma, M. (2008): Handbook of Research on Wireless Security, Information Science Reference.
 • Butty L., & Hubaux, J.-P. (2007): Security and Cooperation in Wireless Networks: Thwarting Malicious and Selfish Behavior in the Age of Ubiquitous Computing, Cambridge University Press.
 • Vines, R. D. (2002): Wireless Security Essentials: Defending Mobile Systems from Data Piracy, Wiley.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.