Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Διδάσκοντες Παναγιώτης Δεμέστιχας
Αρίστη Γαλάνη
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΚ/Τ&Δ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-321
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI» είναι να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα Δίκτυα Υπολογιστών και να κατανοήσουν τις λειτουργίες τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη λειτουργία του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (data link layer), του υπο-επιπέδου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και του υπο-επιπέδου ελέγχου λογικής ζεύξης (Logical Link Control – LLC).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να αντιληφθεί, να επιλέξει και να εφαρμόσει τεχνικές ελέγχου/ανίχνευσης (parity bit και CRC) και διόρθωσης λαθών (hamming),
 • να αντιληφθεί, να επιλέξει και να εφαρμόσει τεχνικές αναμετάδοσης πληροφορίας μέσω του Δικτύου Υπολογιστών,
 • να χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας
 • να συνδυάσει τις γνώσεις του αναφορικά με τη δρομολόγηση και τη χρήση του καταλληλότερου πρωτοκόλλου αναλόγως τις ανάγκες του δικτύου, με τις τεχνικές διόρθωσης και αναμετάδοσης λαθών,
 • να υλοποιήσει τις τεχνικές αυτές σε τεχνικό επίπεδο.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή. Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Ενότητα 2: Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών. Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes).Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 3: Error correction. Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Τεχνικές αναμετάδοσης. Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP).Θεωρία,Ασκήσεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσεις
 • Ενότητα 5: Πρωτόκολλα MAC. Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.

Επιπλέον, στον εύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Jean Walrand: «Δίκτυα Επικοινωνιών», (μεταφρασμένο).
 • Travis Russell: «Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα»

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • ΙΕΕΕ Computer Networks
 • IEEE Communications Magazine
 • EEE Access
 • IEEE Wireless Communications
 • International Journal of Network Management
 • Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
 • EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking.