Σήματα και Συστήματα

Διδάσκοντες Γεώργιος Ευθύμογλου (Πρόεδρος του Τμήματος)
Ευάγγελος Χαλεπλίδης
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-307
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις έννοιες του σήματος και γραμμικού συστήματος και η γνώση και χειρισμός των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ψηφιακού σήματος τόσο στο χρονικό όσο και στο φασματικό πεδίο. Η κατανόηση της θεωρίας εφαρμόζεται στην φασματική ανάλυση σημάτων και στη  μετάδοση OFDM.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 

•        Έχει εξοικειωθεί με την αναλυτική περιγραφή σημάτων και συστημάτων στο χρονικό και φασματικό πεδίο.

•        Έχει εξοικειωθεί με τη χρήση μετασχηματισμών.

•        Να υπολογίζει αναλυτικά την έξοδο ψηφιακών φίλτρων.

•        Να δημιουργεί προσομοιώσεις για την εύρεση της απόκρισης συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.

 

Περιεχόμενα

 • Περιγραφή και ιδιότητες σημάτων
 • Περιγραφή και ιδιότητες συστημάτων
 • Μετασχηματισμός Laplace
 • Δειγματοληψία
 • Μετασχηματισμός Ζ
 • Κρουστική απόκριση – Γραμμική Συνέλιξη
 • Συνάρτηση μεταφοράς Ψηφιακών Φίλτρων
 • Απόκριση Συχνότητας Ψηφιακών Φίλτρων
 • Διακριτού χρόνου μετασχηματισμός Fourier
 • Φασματική Ανάλυση Σημάτων
 • Διακριτός μετασχηματισμός Fourier και Αντίστροφος Διακριτός μετασχηματισμός Fourier
 • Κυκλική Συνέλιξη

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Μιχάλης Παρασκευάς (2018), ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΤLΑΒ, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Βελώνη & Μυριδάκης (2018), ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ, Εκδόσεις Τζιόλα

Πρόσθετη βιβλιογραφία

 1. Digital Signal Processing Concepts and Applications, B. Mulgrew, P. Grant, and J. Thomson, 2nd edition, Palgrave Mackmillan, 2003.
 2. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications, J. Proakis and D. Manolakis, 4th edition Pearson, Prentice Hall, 2007.
 3. Digital Signal Processing Using Matlab, V. Ingle and J. Proakis, Brooks/Cole Publishing, 2000.