Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Διδάσκοντες Φωτεινή Παρασκευά
Κατηγορία μαθήματος Ε/Γενικό
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-710
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις που αφορούν στις διαδικασίες συμβουλευτικής για την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης και εργασίας (‘IT-Centric Professional Development ‘).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ακαδημαϊκή και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη σε ΙΤ πλαίσιο (ContinuingProfessionalDevelopment/CPD).
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει  τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και την απόδοσή του, ώστε να δρα μεταγνωστικά με αποτελεσματικότητα σε διάφορα περιβάλλοντα αναφοράς, ενεργοποιώντας κυρίαρχους δείκτες της προσωπικότητάς του  στην καθημερινή και την επαγγελματική του ζωή.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ένα πλάνο για την προσωπική του απόδοση (CPD) αλλά και την απόδοση άλλων μέσω της καταγραφής των ικανοτήτων/δεξιοτήτων/αποτιμήσιμων δεξιοτήτων (competencyframework, KPIs) με μεταγνωστικό τρόπο (πχ διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, λήψη απόφασης, επίλυση προβλήματος, αλληλεπιδράσεις και συνεργασίες, ενσυναίσθηση, ενεργητική ακρόαση κ.α.).

Περιεχόμενα

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές για προγράμματα CPD σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντας, ηθική, ηγεσία, καθοδήγηση, κίνητρα, ανάγκες, συμπεριφορές, πεποιθήσεις αυτοπεποίθησης, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων κ.λπ.

 • Εξέταση των βασικών θεωρητικών και των πρακτικών γνώσεων συμβουλευτικής σε ένα ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον (Kirkpatrick model, SRL, SDL).
 • Προγράμματα CPD: μάθηση, κατάρτιση και ανάπτυξη.
 • Δεξιότητες και αποτιμήσιμες δεξιότητες (skills& competencies).
 • Επικοινωνία και συνεργασία (ανατροφοδότηση, λεκτική μη λεκτική).
 • Μentoring and coaching
 • Προσωπικοί και συναισθηματικοί δείκτες: κίνητρα, ανάγκες, στάσεις, αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα.
 • Oργανωσιακοί δείκτες: αυτό-διαχείριση, ηγεσία, ηθική.
 • Επίλυση προβλημάτων, καινοτομία και δημιουργικότητα κλπ.
 • Αξιολόγηση, KPIs.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2011). ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, Rosili. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12257495
 • Robbins, S.P & Judge T.A. (2012): Οργανωσιακή Συμπεριφορά εκδ. Κριτική.
 • Γιαννουλέας Μ. (2003): Συμπεριφορά και Διαπροσωπική Επικοινωνία στον Εργασιακό Χώρο, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12867233
 • Ζαβλανός, Μ. (2009). Οργανωτική Συμπεριφορά, εκδ. Σταμούλης

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.