Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Διδάσκοντες Πασχαλίνα Λιάλιου
Κατηγορία μαθήματος Ε/YYY
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-721
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των κύριων εννοιών που αναφέρονται στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (ΠΣΥ).

Περιγράφονται (εννοιολογικά και τεχνικά) και μελετώνται διεξοδικά τα είδη των ΠΣΥ, αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές που αναφέρονται στις αρχιτεκτονικές σχεδιασμού, στις μεθοδολογίες ανάπτυξης και στην διαλειτουργικότητα των ΠΣΥ. Παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι προοπτικές των ΠΣΥ με αναφορά στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες της αναλυτικής δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος και για την πρακτική – εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών χρησιμοποιούνται διάφορα ψηφιακά εργαλεία (κυρίως ανοικτού λογισμικού).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ του συστήματος υγείας και των πληροφοριακών συστημάτων υγείας
 • Προσδιορίζουν τους χρήστες πληροφοριών και υποστήριξης αποφάσεων με βάση υπάρχοντα δεδομένα
 • Περιγράφουν τις γενικές λειτουργίες, τους στόχους και τα πλεονεκτήματα των ΠΣΥ
 • Περιγράφουν τις σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής και τα σύγχρονα ΠΣΥ υπό μορφή υπηρεσιών που διατίθενται για την υποστήριξη σημαντικών διεργασιών παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικών και άλλων)
 • Συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ΠΣΥ και να επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα συστήματα για συγκεκριμένες ανάγκες και για συγκεκριμένα πλαίσια λειτουργίας
 • Αναπτύσσουν ΠΣΥ με τη χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού επινοώντας καινοτόμες πρακτικές στα πεδία της αρχιτεκτονικής και της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων για την πολλαπλή αξιοποίησή τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας: Γενικά χαρακτηριστικά. Εξέλιξη των ΠΣΥ.
 2. Ανάλυση, σχεδιασμός και πραγμάτωση ΠΣΥ.
 3. Ασθενοκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης ΠΣΥ.
 4. Διεργασιοστρεφείς οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας. Διαχείριση διεργασιών και δεδομένων υγείας.
 5. ΠΣΥ ειδικού σκοπού. Συνεισφορά στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 6. Αρχιτεκτονικές, ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ΠΣΥ.
 7. Ασφάλεια ΠΣΥ. Πρότυπα και πολιτικές ασφάλειας.
 8. Παρουσίαση δημοφιλών εμπορικών ΠΣΥ της παγκόσμιας αγοράς αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο.
 9. Προκλήσεις και προοπτικές των ΠΣΥ. ΠΣΥ και ελληνική πραγματικότητα.
 10. Ανάπτυξη (ανάλυση-σχεδιασμός-κατασκευή-δοκιμή-λειτουργία-συντήρηση) ΠΣΥ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Ιατρική Πληροφορική τόμος Α (2011): Π. Αγγελίδης, “σοφία” Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία.
 • Mantas J., Hasman A. (2007): Πληροφορική της υγείας – νοσηλευτική προσέγγιση, BROKEN HILL Publishers Ltd.
 • Karen A. Wager, Frances W. Lee and John P. Glaser (2009): Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management, Jossey-Bass.
 • Joseph Tan (2010): Developments in Healthcare Information Systems and Healthcare Informatics: Improving Efficiency and Productivity, IGI Global.
 • Charlotte A. Weaver, Marion J. Ball, George R. Kim, Joan M. Kiel, (2015): Healthcare Information Management Systems: Cases, Strategies, and Solutions, Springer.
 • Sean P. Murphy, (2015), Healthcare Information Security and Privacy, McGraw-Hill Education.
 • Pamela K Oachs, Amy Watters, (2016), Health Information Management: Concepts, Principles, and Practice, American Health Information Management Association.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics (IJHISI), IGI Global
 • International Journal of Healthcare Technology and Management, Inderscience
 • International Journal of Medical Informatics, Elsevier