Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών

Διδάσκοντες Αγγελική Αλεξίου
Γεώργιος Ευθύμογλου (Πρόεδρος του Τμήματος)
Κατηγορία μαθήματος Ε/Τ&Δ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-312
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks), προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου, συστήματα πολλαπλού φέροντος και συστήματα προτυποποίησης. Προϋποθέτει κάποιες γνώσεις από το μάθημα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, κυρίως σχετικά με διάδοση και μοντελοποίηση καναλιού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων επικοινωνιών, με έμφαση στη μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού, τη σχεδίαση τεχνικών πολλαπλών κεραιών και την αξιολόγηση της επίδοσης ως προς τη χωρητικότητα.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σύνθετα προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης ασυρμάτων συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και την επεξεργασία βασικής ζώνης καθώς και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

  • Προχωρημένα θέματα φυσικού επιπέδου: Διαμόρφωση και κωδικοποίηση.
  • Πολυπλεξία στο χώρο, συχνότητα, κώδικα, χώρο.
  • Συστήματα πολλαπλών κεραιών (ΜΙΜΟ).
  • Σχεδίαση δεκτών (γραμμικοί, μη γραμμικοί, με ανάδραση, κλπ).
  • Συστήματα πολλαπλού φέροντος: OFDM / OFDMA.
  • Διαχείρηση πηγών (Scheduling): Scheduling τεχνικές.
  • Βελτιστοποίηση cross layer (PHY/MAC).
  • Προτυποποίηση ασυρμάτων συστημάτων: 3GPP/2++ (LTE, UMB), IEEE 802.x. Στην ενότητα αυτή εξηγούμε βασικά χαρακτηριστικά προτύπων τρίτης (3G+) και τέταρτης γενιάς (4G), που σχετίζονται με τα θέματα των τριών προηγουμένων ενοτήτων.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  • Tse D. & Viswanath P. (2009): Βασικές Αρχές Ασύρματης Επικοινωνίας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  • Ασύρματες Επικοινωνίες – Αρχές και Πρακτική, T. S. Rappaport, Εκδόσεις Μ. Γκούρας (2009).

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.