Ασφάλεια Δικτύων

Διδάσκοντες Χρήστος Ξενάκης
Στέφανος Γκρίτζαλης
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΑΣΦ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-803
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει εξοικειωθεί και θα εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα και τεχνικές ασφάλειας που εφαρμόζονται στα ενσύρματα δίκτυα τα οποία έχουν σαν στόχο να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας στους χρήστες ενός δικτύου καθώς και στους παρόχους αυτού.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Γκρίτζαλης Σ. & Κάτσικας Σ. & Γκρίτζαλης Δ. (2003): Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών: Τεχνολογίες και Υπηρεσίες σε Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 • Κομνηνός Θ. & Σπυράκης Π. (2002): Ασφάλεια Δικτύων και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Stallings, W. (2007): Network Security Essentials, Applications and Standards, 3rd Edition, Prentice Hall.
 • Kaufman, C., Perlman, R. & Speciner, M. (2002): Network Security: Private Communication in a Public World, 2nd Edition, Prentice Hall.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.