Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εκτύπωση

Στόχος

Η «Ηλεκτρονική» Μάθηση ή Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες  και συστήματα ώστε να παρέχουν δυνατότητες μάθησης και εκπαίδευσης που δεν είναι  εφικτό να προσφερθούν από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα  Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθηση αναφέρονται στην τεχνολογική διάσταση της «ηλεκτρονικής» μάθησης, δηλαδή, στην σχεδίαση, πραγμάτωση, εφαρμογή και αξιολόγηση Ψηφιακών Συστημάτων (με έμφαση στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό) στην Μάθηση και την Εκπαίδευση.

Στόχος του μαθήμ­ατος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, μεθόδους και εργαλεία των Ψηφιακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται­ να αποκτήσουν το βασικό εννοιολογικό και εμπειρικό πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με θέματα σχεδίασης, πραγμάτωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Περιεχόμενα

 • 1. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Προλεγόμενα: Οι Έννοιες της Μάθησης, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Από τη Διαρκή Εκπαίδευση (1966) στη Δια Βίου Μάθηση (2000), (Εξ Αποστάσεως) Εκπαίδευση και Κατά¬ρτιση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Web-based Education and Training). Από την Εκπαίδευση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού στην “Ηλεκτρονική Μάθηση” (e-Learning)
 • 2. Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 3. Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου Η-Μάθησης: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης. Κατηγορίες Χρηστών που Εμπλέκονται στην Η-Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν. Εργαλεία που Υποστηρίζουν το Μοντέλο Η-Μάθησης. Ενδεικτικά Παραδείγματα
 • 4. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:
  • 4.1. Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων
  • 4.2. Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • 5. Εργαλεία «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου:
  • 5.1. Εργαστήριο Διαχείρισης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Χρήση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων (MERLOT, ODS, OER Commons, LRE, ARIADNE, COSMOS Repository, eAccess II).
  • 5.2. Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα: LOMPad.
 • 6. Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων. Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: LAMS, Open Graphical Learning Modeller, ReCourse.
 • 7. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και «Συγγραφής» Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Εργαστήριο Συγγραφής Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: CourseLab, MyUdutu, exe.
 • 8. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ηλεκτρονικών Τάξεων. Εργαστήριο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων: Moodle, eClass
 • Δημητριάδης Σ., Καραγιαννίδης Χ., Πομπόρτσης Α. και Τσιάτσος, Θ. (2008) Ευέλικτη Μάθηση με την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Newby T.J., Stepich D.,A., Lehman J.D., Russell J.D. (2009). Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Επίκεντρο.
 • William Horton, «E-Learning by Design», Pfeiffer, 2nd Edition, October 2011
 • William Horton and Katherine Horton, «E-Learning Tools and Technologies», Wiley Publishing, 2003
 • William Horton, «Designing Web Based Training: How to Teach Anyone Anything Anywhere Anytime», Wiley Publishing, February 2000
 • Ruth C. Clark, Richard E. Mayer, «e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning», Pfeiffer, 2nd Edition, August 2011
 • William Rice, “Moodle 2.0 E-Learning Course Development“, Packt Publishing, August 2011