Διόδοτος

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εμπιστευτικής Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών Τμήματος.

Το σύστημα τίθεται σε λειτουργία αυτομάτως, μόνο κατά την περίοδο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Τμήματος. 

Για να δείτε μία πρότυπη παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος «ΔΙΟΔΟΤΟΣ», καθώς και την λειτουργικότητά του, πατήστε εδώ.